Aansprakelijkheid van de GLIS-landmeter ?
20 Apr, 09:56
foto


Het uniek vernummeringssysteem van percelen, zijnde de PerceelsID, is er al geruime tijd en een evaluatie is dan op zijn plaats. Een der doelstellingen van de PerceelsID is het bieden van zekerheid over de precieze oppervlakte, vorm en ligging van een perceel, dit naast het feit dat de PerceelsID zorgt voor ordening binnen het landadministratieproces.

Het Management Instituut GLIS (MI-GLIS) kent de perceelsID toe, maar de GLIS- landmeter vervult een belangrijke rol en draagt een enorme (wettelijke) verantwoordelijkheid bij de toekenning van de PerceelsID. Iedere perceelsopmeting dient onder de directe leiding of supervisie van een beëdigde landmeter te geschieden en in overeenstemming met de Landmetersinstructies. De GLIS- landmeter is belast met het voeren van toezicht op de beëdigde landmeters, zodat zij  de landmetersinstructies adequaat naleven.

Een perceel wordt van de PerceelsID voorzien nadat de GLIS-landmeter de perceelskaart, meetresultaten (de coördinaten van de grenspunten, data e.a.) welke zijn verstrekt door de beëdigde landmeter, heeft geverifieerd op juistheid en goedgekeurd.

Bij de toekenning van de PerceelsID geeft de GLIS-landmeter middels zijn handtekening op de PerceelsID-sticker op de uitmetingskaart, de zekerheid aan de belanghebbenden/burger dat: i) de PerceelsID is verschaft nadat ALLE landmetersinstructies zijn nageleefd; ii) de perceelsgrenzen op een correcte tevens nauwkeurige wijze zijn vastgesteld. Dit berust niet geheel op de waarheid, omdat er meerdere gevallen naar voren zijn gekomen, waarbij de instructies niet zijn nageleefd, maar de kaart is voorzien van de PerceelsID.

Enkele praktijkvoorbeelden:
a) het plaatsen van grenspalen, welke als bewijs kunnen dienen van rechtsfeitelijk bezit, behoort tot een der belangrijke onderwerpen in de landmetersinstructies. Het is meerdere malen voorgekomen dat er PerceelsID is verstrekt, terwijl het perceel bebost/ ontoegankelijk is en de beëdigde landmeter geen grenspalen heeft geplaatst. Het is begrijpelijk dat de landmeter geen grenspalen in het bos gaat plaatsen, maar wel een adequate grensreconstructie kan geven en de grenspalen naderhand worden gesteld. Deze informatie moet in zulke gevallen wel heel duidelijk worden vastgelegd op de kaart, maar in de praktijk worden er onwaarheden op de kaart vermeld w.o. dat de grenspalen wel zijn geplaatst.   

b) de PerceelsID moet rechtszekerheid bieden vooral over de grenzen van het perceel, maar in de praktijk worden er grensoverlappende PerceelsID toegekend. Met andere woorden grensoverlappende situaties worden niet opgelost en er wordt een PerceelsID toegekend op basis waarvan er rechtshandelingen worden verricht met de nadelige (juridische) gevolgen qua de rechtszekerheid tot het grondbezit. Aanbevelenswaard is dat de GLIS-landmeter gelet op zijn (wettelijke) taakomschrijving en deskundigheid, samen met de beëdigde landmeter en andere deskundigen (w.o. juristen) de grensoverlappende complicaties oplost, voordat er een PerceelsID wordt toegekend.

Gelet op het voorgaande rijst de vraag of de GLIS-landmeter aansprakelijk gesteld kan worden voor de misslagen vanwege de onbehoorlijke taakvervulling met schade als gevolg?

mr. Santucia Dwarka Chaube


Advertenties

Saturday 15 May
Friday 14 May
Thursday 13 May