NDP- en BEP-fractie willen vergadering over 'New Surfin NV'
08 Feb 2021, 11:04
foto


De fracties van de NDP  en BEP willen een openbare vergadering over de oprichting van 'New Surfin NV', die voor honderd procent een Staatsonderneming is. De Assembleeleden hebben vandaag een brief hierover geschreven naar Assembleevoorzitter Marinus Bee.

De reden voor de aanvraag van de vergadering wordt als volgt toegelicht:
Op maandag 31 augustus 2020 gaf de Minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) Dhr. Ramdin, in een brainstormsessie met de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) en Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) , het volgende aan:

-  dat de taakstelling van het ministerie wordt aangepast, waarbij naast taken als consulaire zaken en internationale samenwerking, het promoten van 'International Business' centraal zal staan binnen het beleid van het ministerie en er een aparte directoraat daarvoor wordt opgezet. Het Directoraat International Business zal als voorportaal moeten dienen om buitenlandse investeerders te interesseren in Suriname en om Surinaamse exportproducten te promoten in het buitenland
- Om dit alles op te zetten zal de investeringswet spoedig herzien en aangenomen worden, een investeringsfonds zal worden opgezet met middelen uit zowel binnen- als buitenland, Investsur zal als instituut geëvalueerd en hervormd worden en een eventuele naamsverandering ondergaan
- Ook gaf hij aan dat de Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V (FMO) graag in contact wil treden met het Surinaams bedrijfsleven om te praten over de algemene economische situatie, MKO’s en de olie en gasindustrie.

Nu worden wij als DNA-leden geconfronteerd met informatie uit de samenleving, verkregen van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, dat op 2 februari 2021 is opgericht een Naamloze Vennootschap New Surfin.


De doelstellingen zoals die zijn af te lezen uit de statuten zijn;
1. het ontplooien, financieren en deelnemen in projecten gericht op het helpen verlichten en minimaliseren van de armoede in het land, door het uitvoeren van projecten met hoge prioriteit voor de ontwikkeling van het land in verschillende sectoren zoals, landbouw, toerisme, energie, transport, wegen, medische zorg, mijnbouw, telecommunicatie, huisvesting, handel en industrie, het een en ander in de ruimste zin des woords.
2. het stimuleren van de economie binnen Suriname door het beschikbarstellen van kapitaal ten behoeve van ontwikkelingsprojecten in de ruimste zin des woords, voor zover wettelijk is toegestaan. 
3. Het exploderen van een financieringsonderneming:
Het aantrekken van binnenlandse en buitenlandse investeringen, gelden en andere financiële middelen in de ruimste zin des woords voor zover wettelijk is toegestaan, het aannemen van spaargelden, gelden in rekening-courant of als deposito, het verlenen van kredieten aan het bedrijfsleven, de overheid en particulieren, ongeacht in welke vorm, het aan- en verkopen van nationale en internationale verhandelbare waarden.
4. Het verkrijgen , het bezitten, het beheren en het vervreemden van effecten en aandelen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
5. Het aangaan van samenwerkingsverbanden met zowel nationale- als internationale financiële instellingen om de in sub 1 tot 4  genoemde doelstellingen te bewerkstelligen, alles in de ruimste zins des woords, zover mogelijk wettelijk toegestaan.
6. Het verlenen van alle diensten en het verrichten van alle handelingen, verband houdend met de sub 1 tot 4 genoemde doelstellingen, voor zover wettelijk toegestaan.
7. Het exploiteren van filialen teneinde de bedrijfsvoering te optimaliseren.
8. Het als agent, vertegenwoordiger in elke hoedanigheid voor derde opgetreden met betrekking tot handelingen en transacties, verband houdende met sub 1 tot 7 genoemde doelstellingen, voor zover mogelijk wettelijk toegestaan.
9. Het deelnemen in het voeren van het beheer en de directie over andere ondernemingen.
10. Het verrichten van al hetgeen direct of indirect in verband staan met de sub 1 tot 9 genoemde doelstellingen of daaraan bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin des woords, voor zover mogelijk wettelijk is toegestaan.

De recente informatie over de oprichting van de naamloze vennootschap "New Surfin N.V." - volgens de minister van Financiën een 100% staatsbedrijf -, heeft veel ruis doen ontstaan in de samenleving.
In het kader van goed bestuur en het nationaal karakter is het van eminent belang dat de regering reeds in dit stadium duidelijkheid en transparantie biedt over de gang van zaken regarderende de oprichting en uitvoering van dit zogenoemd staatsbedrijf.

Er rijzen bij ons alsmede de samenleving, vele vragen over dit handelen van de ministeries van Financiën & Planning en Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Wij achten het derhalve nodig u te benaderen om zo spoedig doch dringend een openbare vergadering aangaande dit onderwerp uit te schrijven.
 
Overwegende,

Dat de wet van 3 juni 2002, houdende instelling van het “Instituut voor Bevordering van Investeringen in Suriname”(Wet Investsur) (S.B. 2002 no. 41), nog steeds rechtsgeldig is en niet is besproken of behandeld in DNA, wenst de NDP en BEP fractie alvast openheid van de regering te krijgen met betrekking tot de volgende vragen;

- Hoe is het mogelijk dat in een democratisch bestel, DNA-leden via de media moeten vernemen dat er een nieuw Staatsbedrijf is opgericht naast Investsur, wat hetzelfde doel heeft om investeerders aan te trekken, maar nu zonder wettelijke bepalingen?
 
- Kan de regering aangeven of de WET Investsur, zonder behandeling in DNA, al is veranderd, vervangen of vernietigd?
 
- Is de wet van 10 september 2019, de Comptabiliteitswet, de wijze van het beheer en toezicht op de staatsfinanciën, HOOFDSTUK 3 HET BEGROTINGSBEHEER EN DE BELEIDSUITVOERING VAN DE STAAT, .o.a artikel 24 en 25, artikel 32 en hoofdstuk 5. veranderd door de Raad van Ministers?

- Wij brengen de regering in herinnering dat het oprichten of mede-oprichten of het doen oprichten van een privaatrechtelijke rechtspersoon door of namens de Staat niet eerder zal plaatsvinden dan 30 werkdagen, nadat het voornemen hiertoe door de betrokken Minister is mede gedeeld aan De Nationale Assemblée. Het voornemen wordt voorafgaand aan de mededeling aan de Nationale Assemblée, goedgekeurd door de Raad van Ministers. De mededeling aan de Nationale Assemblée geschiedt gedocumenteerd en schriftelijk. Indien De Nationale Assemblée binnen een bepaald termijn van oordeel is dat de voorgenomen rechtshandeling een voorafgaande machtiging bij wet vereist, zal de rechtshandeling plaatsvinden nadat die machtiging is verleend.

- Kan de regering aangeven of de WET van 24 september 2017, de Anti-corruptiewet is aangepast zonder inhoudelijke behandeling in DNA op het onderwerp belangenverstrengeling terwijl deze wet ook is gekoppeld aan de OAS-richtlijnen? De Comptabiliteitswet geeft duidelijk aan dat er sprake is van belangenverstrengeling m.b.t. de aanstelling van de Minister van Financiën & Planning (dhr. Achaibersing) en Buitenlandse Zaken (dhr. Ramdin) in de raad van commissarissen van de nieuwe Naamloze Vennootschap, N. V. Surfin. In het verlengde hiervan moet in deze context de Anticorruptiewet van Suriname (artikel 13) mede in relatie tot het Inter-Amerikaans Verdrag tegen Corruptie (artikel 6), waarvan Suriname partij bij is, worden bezien.
 
- Wie zijn de aandeelhouders of kunnen aandeelhouders worden in deze NV?
De voornoemde ministers geven aan dat het een 100% staatsbedrijf is. Zijn dan alle aandelen van de staat? Is er een fout ingeslopen bij de KKF die stelt dat slechts 51% van de aandelen de staat toebehoren?

- Welke afspraken zijn er gemaakt richting DNA, in het kader van transparantie m.b.t. good governance en integriteit van bestuur over de financiële cijfers en de aanbesteding van projecten die ten bate komen van de armoedebestrijding Suriname?

- Kan de regering de missive die als basis ligt bij de oprichting van een staatsbedrijf De Nationale Assemblee doen toekomen?

- Kan de regering het staatsbesluit die ook als grondslag ligt bij de oprichting van een Staatsbedrijf De Nationale Assemblee doen toekomen?

-  Kan de regering de missive waarin de heer Virendra Shailesh Ajodhia, Nederlander, gemachtigd wordt om namens de Staat een staatsbedrijf op te richten aan De Nationale Assemblée doen toekomen?

-  Kan het besluit dat door de regering is genomen om de heer Rajendra, Pahladsingh, als directeur aan te stellen naar De Nationale Assemblee worden gestuurd?

-  Kan de regering het besluit met documentatie motiveren waarom de heer Armand Achaibersing, Albert Ramdin en Sarwankoemar Badjalala als Raad van Commissarissen motiveren en naar DNA doorgeleiden.

-  Kan de regering aangeven waarom ministers in de RvC zitten van New Surfin NV? Kan ook direct het voordracht van de heer Badjalala worden gemotiveerd die raadsadviseur is?

Echter zijn er nog vele andere vragen die wij uitgebreid aan de regering wensen te stellen. Eveneens wensen wij dat de bevolking gedocumenteerd wordt geïnformeerd, zodat de juiste informatie naar de samenleving kan worden doorgecommuniceerd en de rust in de samenleving wederkeert.
Advertenties