Karg: OM start vooronderzoek in EBS-aangifte zaak
06 Sep, 00:00
foto
Brief van procureur-generaal Roy Baidjnath Panday aan de inspecteur die belast is met het onderzoek van deze zaak.


Indieners van het verzoekschrift om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen tegen Andy Rusland, president-commissaris van de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) en Otmar Sibilo, worden binnenkort bij proces-verbaal gehoord. "Het Openbaar Ministerie (OM) heeft ontvangst bevestigd van de aangifte”, zegt advocaat Antoon Karg aan Starnieuws. “Het vooronderzoek gaat van start, onder meer door het doen horen van klagers, die uitgenodigd zijn voor verstrekking van nadere inlichtingen aan de Unit Anti-Corruptie van het Korps Politie Suriname.” 

Karg diende samen met andere politici en burgers de aangifte in tegen de twee personen voor de overtreding van artikel 13 van de Anti-Corruptiewet. Hun handelingen zouden vermoedelijk hebben geleid tot een grootschalige benadeling van de EBS/of de Staat. “Het is de hoop van de zijde van de aangevers, dat aan alle melders en getuigen, de bescherming geboden wordt, die hen onder artikel 8 van de Anti-Corruptiewet 2017 toekomt”, zegt Karg.

De bescherming van werknemers in de betrokken organisaties, “zal essentieel zijn voor het succes en de doortastendheid van dit onderzoek”. Het is nadrukkelijk door de wetgever aangegeven dat de uitvoerende macht een belangrijke rol heeft, die bescherming te garanderen, als corruptie serieus tegengaan wil worden.”

Uitspraken vicepresident
Karg kan de uitspraken van vicepresident Ronnie Brunswijk in het parlement niet zo goed plaatsen. “Op de vicepresident rust vanuit de grondwet en de Anti-corruptiewet artikel 8, de verplichting om de melders te beschermen. Hoe beschermd moeten medewerkers van de organisaties zich voelen, na zijn uitlatingen?”.

Standpunt Jogi of Binda en Ramsukul
Ook de reactie van VHP-assembleelid Mahinder Jogi, doet de wenkbrauwen fronsen. Die staat haaks op de medewerking van minstens twee van zijn fractieleden - Sham Binda en Kishan Ramsukul - bij de aangifte zelf. Volgens Karg zou het goed zijn als de VHP-leiding duidelijk maakt of zij het standpunt van Jogi of van Binda en Ramsukul ondersteunt. “Volgens het verkiezingsprogramma is namelijk maar een van beide standpunten houdbaar en correct.”

Stoppen met aangifte
Volgens Karg zijn zowel de media als de aangevers door een van de partijen aangeschreven om te stoppen met de aangifte en verslaglegging daarover. Er is hierbij gedreigd met procederen. “Wij vragen ons af waarom? Het gaat om het uitoefenen van grondrechten.”

Recht op bescherming
Klokkenluiders van misstanden hebben het recht op beschermd te worden. In de memorie van toelichting van de Anti-corruptiewet is dit nader uitgewerkt. De melder van een misstand dient beschermd te worden, vooral als deze werknemer, landsdienaar of een voor de toepassing van deze wet daaraan gelijkgestelde persoon is, legt Karg uit. 

In de toelichting staat onder andere dat de werkgever of het bevoegd gezag ervoor moet zorgen dat “op welke wijze dan ook, naar aanleiding van het te goeder trouw melden van een misstand, ongeacht of de melding betrekking heeft op misstanden binnen de eigen organisatie of elders, geen besluiten en/of personele maatregelen worden genomen met nadelige gevolgen voor de rechtspositie van de melder.” 
Advertenties