Wet Burgerlijke Uitzonderingstoestand al afgekondigd
08 Aug 2020, 20:43
foto
De Wet Burgerlijke Uitzonderingstoestand is in het Staatsblad gepubliceerd zaterdag.


De regering heeft de Wet Burgerlijke Uitzonderingstoestand die vrijdagavond is aangenomen, zaterdag meteen afgekondigd. De wet is reeds in het Staatsblad gepubliceerd. De vorige wet vervalt op 9 augustus, dan is de nieuwe van kracht. Assembleevoorzitter Marinus Bee en griffier Ruth de Windt hebben vrijdag nog president Chan Santokhi op de hoogte gesteld dat de wet met 43 algemene stemmen is aangenomen. 

Vicepresident Ronnie Brunswijk zei vrijdagavond dat de regering de wet met voortvarendheid zou afkondigen. President Santokhi heeft minister Bronto Somohardjo schriftelijk meegedeeld om zo spoedig mogelijk zorg te dragen voor de afkondiging van de wet. Deze opdracht is terstond uitgevoerd. 

De uitzonderingstoestand blijft van kracht voor een termijn van 6 maanden. De termijn van de uitzonderingstoestand kan door De Nationale Assemblée voor maximaal dezelfde duur worden verlengd, indien de noodzaak hiertoe bestaat. Voor de eerste maal zal de minister van Financiën en Planning op basis van de door de regering gemaakte inschatting van de behoefte boven de staatsbegroting voor wat betreft de financiële middelen tot het bedrag van SRD 1.5 miljard ter beschikking hebben. 

De regering treft maatregelen en voorzieningen rond de informatievoorziening naar de samenleving om te garanderen dat burgers in verband met de afgekondigde uitzonderingstoestand en de daarbij verband houdende specifieke gebeurtenissen, tijdig, correcte, toegankelijke, verstaan- en begrijpbare informatie ontvangen.

Houders van uitzendvergunningen van welke aard dan ook, zijn verplicht om uitzendingen te garanderen van de door de regering aan de burger te geven informatie en instructie, betreffende de in de afkondigingswet van de uitzonderingstoestand aangegeven crisissituatie, op de daarvoor door de regering bepaalde tijden. 

De regering is bevoegd maatregelen te treffen tegen degenen die onjuiste berichten en voor de samenleving schadelijke informatie verspreiden, verband houdende met de in de afkondigingswet van de uitzonderingstoestand aangegeven situatie, met het doel deze berichtgeving te voorkomen, onverminderd de toepasselijkheid ter zake van het Wetboek van Strafrecht en overige wettelijke regelingen. 

U kunt het Staatsblad hier downloaden. 
pdf-icon.gif S.B_._2020_no_._151_Wet_Uitvoering_Uitzonderingstoestand_dd_._7_augustus_2020_.pdf                
Advertenties

Wednesday 06 December
Tuesday 05 December
Monday 04 December