Santokhi: Zorgvuldigheid nodig bij uitzonderingstoestand
01 Apr, 05:16
foto
VHP-voorzitter Chan Santokhi


De VHP vindt dat zeer zorgvuldig moet worden omgegaan met het afkondigen van maatregelen die fundamentele vrijheden en rechten zullen beperken van de bevolking. De regering is bezig met voorbereiding van de 'Wet Uitzonderingstoestand Covid-19'. Voorzitter Chan Santokhi om een reactie gevraagd, zegt dat de partij tot nu toe de door de regering voorgestelde maatregelen heeft ondersteund om Covid-19 onder controle te houden. Naast de Uitzonderingstoestand moet er een inhoudelijke wet komen die de verschillende niveaus van veiligheid en risico bij calamiteiten regelt, worden ingediend. Er moet een breed overleg komen met maatschappelijke organisaties omdat de maatregelen ingrijpend zijn voor de samenleving. 

De vraag is of het wel noodzakelijk is nieuwe wetten uit te vaardigen, terwijl het bestaande wettelijke kader en daarop betrekking hebbende regelgeving voldoende ruimte bieden om het coronavirus te beteugelen, merkt Santokhi op. "De situatie in ons land noodzaakt ons allen om alert te blijven en sociale afstand te bewaren en de hygiënische voorzorgsmaatregelen te treffen, maar het is niet van dien aard dat speciale bevolkingsuitzonderingstoestand moet worden ingesteld. Tot nu toe is nergens in de wereld, ook daar waar er sprake is van een crisis, speciale bevolkingsuitzonderingswetgeving uitgevaardigd. Wij moeten daarom deze voorstellen zorgvuldig beoordelen," merkt de partijleider op. 

In deze beoordeling zal door de VHP in de inhoudelijke bespreking de volgende zaken nadrukkelijk meegenomen worden:
1. Het oogmerk van de bevolkingsuitzonderingstoestand, m.n. welke additionele beperkingen wenst de regering de bevolking op te leggen; het moet duidelijk zijn dat de uitzonderingstoestand een beperkt oogmerk moet hebben.
2. De duur van deze bevolkingsuitzonderingstoestand, waarbij ervan wordt uitgegaan dat het van beperkte duur zal zijn omdat wanneer de gezondheidssituatie beheersbaar is geworden, deze wet niet meer relevant zal zijn.
3. De wijze waarop de regering beoogd uitvoering te geven, dus het managementvraagstuk en de sancties die zullen gelden bij overtreding.
4. De noodzaak van directe betrokkenheid van De Nationale Assemblee, via de voorzitter en fractieleiders in het crisisteam voor de monitoring van de uitvoering, alsmede het belang van breed maatschappelijk overleg en draagvlak in deze.
5. Het verschaffen van waarborgen ter garantstelling dat de fundamentele vrijheden en rechten niet oneigenlijk beperkt of gekortwiekt zullen worden.
6. Het ontwerp mag in ieder geval op geen enkele wijze in strijd zijn met de bepalingen die in de Grondwet van de Republiek Suriname zijn opgenomen.

Voor de VHP zijn van belang in de discussie om de periode waarin deze voorgestelde uitzonderingstoestand en de wet van kracht zullen zijn goed vast te leggen. Voorts moet de rechtszekerheid gegarandeerd worden. Voorkomen moet worden dat een dergelijke wet resulteert in onwettige handelingen van regeringswege en zelfs machtsmisbruik, benadrukt de VHP-voorzitter. 
Advertenties