BBGO legt vinger op de zere plekken
01 Oct 2019, 14:42
foto


Vandaag,1 oktober, gedenkt men wereldwijd de Internationale Dag van de Ouderen. De Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) is bijzonder blij met deze speciale dag, waarop de schijnwerpers zijn gericht op de seniorenburger. Maar tegelijkertijd brengen dezelfde schijnwerpers pijnlijk aan het licht de misstanden, waaronder velen uit deze doelgroep in het dagelijks leven gebukt gaan.

De actuele situatie van een belangrijk deel van de seniorenburgers in Suriname staat in schril contrast met het OAS- verdrag voor de bescherming van mensenrechten van ouderen, waarin wordt erkend, dat wanneer personen ouder worden, zij een compleet, onafhankelijk leven zouden moeten leiden, met het recht op zelfbeschikking, gezondheid, veiligheid, integratie en actieve participatie in het economische, sociale, culturele en politieke domein van hun samenleving. Opgemerkt moet worden dat dit belangrijk document  nog niet is geratificeerd door de overheid.
 
In Suriname worden tot deze groep gerekend allen, die de pensioengerechtigde leeftijd - in  Suriname is dat in de regel 60 jaar - hebben bereikt. Wettelijk maakt deze groep aanspraak op een AOV-uitkering, die thans SRD 525 bedraagt. Voor velen is dat de enige inkomstenbron, waardoor een menswaardig bestaan voor deze groep moeilijk te realiseren is.
 
De BBGO heeft zich in de afgelopen periode ingezet voor het doen uitvoeren van het staatsbesluit Welvaartvaste pensioenen, waardoor een deel van deze doelgroep in staat is de nijpende sociaaleconomische situatie in het land enigszins het hoofd te bieden. Opgemerkt dient te worden dat een groot deel van gepensioneerden van parastatale bedrijven “buiten de boot is gevallen”. De BBGO heeft hierover een schrijven gestuurd naar de President. Het wachten is op een positieve reactie.
 
Op het gebied van de gezondheidszorg heeft de seniorenburger het eveneens niet gemakkelijk, want juist in deze leeftijdsfase manifesteren zich tal van fysieke ongemakken en kwalen, waardoor de ouder wordende mens vaker op de stoep van de dokter staat.Vervolgens worden zij geconfronteerd met lange wachttijden bij specialisten, overvolle wachtkamers, het tekort aan medicamenten en hulpmiddelen waardoor er een zoektocht plaatsvindt van apotheek tot apotheek.
 
Door toename van criminaliteit in het land is ook de veiligheid van de senioren in gedrang gekomen. Seniorenburgers schijnen steeds meer het doelwit te zijn van vaak gewelddadige berovingen. 
 
Gelukkig zijn er instanties, die op individuele basis initiatieven ontplooien om de ouder wordende mens beter van dienst te zijn. Deze hoeven in de regel niet veel te kosten, maar kunnen wel het leven van de seniorenburgers aanzienlijk vergemakkelijken.  In dit kader kunnen genoemd worden: de WhatsApp-lijn van de SZF-apotheek om medicijnen te verkrijgen, de verkorte wachttijden bij sommige apotheken, het medicijnen paspoort van de Consumentenkring, de 60 plus kassa bij bepaalde banken en andere openbare gelegenheden.
 
Het aantal seniorenburgers neemt jaarlijks toe en vereist - op grond van hun specifieke behoeften - speciale voorzieningen om hen een menswaardig bestaan te garanderen op structurele basis. Hiervoor zal er beleid moeten worden gemaakt en uitgevoerd, waarbij tegelijkertijd aandacht besteed moet worden aan educatie- en recreatiemogelijkheden.

DE BBGO is dan ook ingenomen met het voornemen van de minister van Volksgezondheid om op zijn ministerie een afdeling 'Seniorengezondheid' in te stellen. Het is aan te bevelen, dat ook andere ministeries, zoals Sociale Zaken en Volkshuisvesting dit voorbeeld overnemen. Aan dit ministerie wordt voorgesteld  een 'Directoraat Ouderenzorg' in te stellen.

De BBGO is er voorstander van, dat bij het ontwikkelen van beleid op dit stuk de doelgroep - in dit geval de seniorenburgers en organisaties die hen vertegenwoordigen - erbij betrokken dient te worden. Met het oog op de verkiezingen in mei 2020 adviseert de BBGO verder aan alle deelnemende politieke partijen om in hun verkiezingsprogramma ook een paragraaf Seniorenburgers op te nemen. Het OAS-document kan hierbij als leidraad dienen.
 
De BBGO feliciteert tot slot alle Surinamers met deze dag - in het bijzonder de seniorenburgers. Tegelijkertijd doet de bond een beroep op alle 60 plussers zich te organiseren en daar waar nodig op te komen voor hun rechten. De BBGO zal zich steeds blijven beijveren voor welzijn en welvaart van zijn doelgroep en wenst de gehele samenleving  een bezinningsvolle dag toe. 
Advertenties