Hoefdraad: Duurzame aanpak huisvestingsvraagstuk
07 Aug 2019, 00:00
foto
Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. (Beeld: DNA)


Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën ondersteunt het initiatief vanuit De Nationale Assemblee om een Woningbouwfonds en een Garantiefonds voor Huisvesting in te stellen. Namens de initiatiefnemers benadrukte Jennifer Geerlings-Simons dinsdag het belang van dit fonds voor mensen die geen geld kunnen lenen bij de bank voor het opzetten van een woning. De commissie die de wet voorbereidt voor openbare behandeling, is volgens voorzitter Amzad Abdoel (NDP) klaar voor de openbare behandeling. 

Om de woningnood waarmee veel woningzoekenden te kampen hebben terug te dringen, is een duurzame aanpak van het huisvestingsvraagstuk nodig. Dit geldt volgens de bewindsman vooral voor de lagere inkomensklassen die de dupe zijn ondanks verschillende mogelijkheden op het stuk van financiering. Zij komen vaak niet aan hun trekken bij de banken omdat ze onvoldoende zekerheid kunnen geven dat ze de lening terug kunnen betalen. Daarnaast acht de kredietgever vaak het risico te hoog. 

Vanuit het Garantiefonds kunnen aan kredietverstrekkers garanties/zekerheden worden gegeven, legde Hoefdraad uit. Bij wet worden de doelstellingen en taken van het Garantiefonds geregeld. Voor de optimale uitvoering daarvan en het beheer van het fonds zijn er waarborgen gesteld. Er wordt ook een raad van toezicht ingesteld, met bevoegdheden en de wijze van het leggen van verantwoording. 

De huisvesting van specifieke inkomensgroepen zoals kansarme gezinnen en kwetsbare ouderen die niet beschikken over goede huisvesting, blijft een punt van zorg, merkte Hoefdraad op. "De instelling en operationalisering van het Nationaal Woningbouwfonds met uitvoering van een huisvestigingsbeleid dat gericht is op het opheffen van de bestaande ongelijkheden in de huisvestings- en woningbouwsector is dan ook een eis van sociale rechtvaardigheid," zei de bewindsman. 

Volgens de wet die in de maak is ligt de inkomenssituatie van de aanvrager steeds ten grondslag aan de financiering door het Woningbouwfonds. De belangrijkste voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de financiering/hypothecaire geldlening is dat de aanvrager voldoende regelmatige inkomsten moet hebben om aan de betalingsverplichting te kunnen voldoen. De details worden in de wet geregeld, die binnenkort in het openbaar zal worden behandeld. 
Advertenties