Steeds meer jonge mensen met vaatproblemen
07 Nov 2017, 22:33
foto
Teendrukmeting (Foto's: MDC)


Het aantal jonge mensen met vaatproblemen neemt alarmerend toe. Dit maakt de afdeling Vaatonderzoek van het Medisch Diagnostisch Centrum (MDC) bekend. Wanneer hier niet tijdig op wordt ingespeeld, is de kans groter dat deze groep in de dialyse belandt. Het MDC introduceert op woensdag 8 november in het kader van haar vaatcampagne de teendrukmeting en geeft daarover meer informatie.

Kristinadewi Legiman, Business Unit Manager van MDC zegt dat er meer bewustwording moet komen onder de diabetespatiënten over de risico’s vaatlijden en de alternatieven die beschikbaar zijn. “Zodat alles gedaan wordt om beenamputaties te voorkomen.”

De diagnose vaatlijden kan worden gesteld middels een vaatecho. Met een vaatecho is namelijk goed te zien hoe het gesteld is met de bloedvaten. Zo kan worden nagegaan of iemand sclerotische (verharde) vaatwanden heeft, als gevolg van atherosclerose (opstapeling van vetten) of arteriosclerose (afzetting van calcium), wat vaak voorkomt bij diabetespatiënten, maar ook bij niet-diabetespatiënten. Deze groep patiënten moet zijn levensstijl aanpassen en zorgen dat zij bijvoorbeeld meer beweegt, stopt met roken, gezonder eet en geen overgewicht krijgt.

Vooral diabetespatiënten hebben een verhoogde kans op vaatlijden, zoals Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) gemakshalve wordt genoemd. Een andere risicogroep wordt gevormd door de obesitaspatiënten, die een verhoogd risico hebben op hart en vaatziekten. Door het overgewicht hebben zij vaak een te hoog cholesterolgehalte, te hoge bloeddruk én diabetes.

Teendrukmeting
Het MDC wil met de campagne iets terug doen voor de samenleving, ook omdat ze op die dag haar zevende verjaardag herdenkt. Bij diabetespatiënten geeft het meten van de enkel-arm index niet altijd betrouwbare resultaten weer, omdat de perifere arteriën niet samendrukbaar zijn. De teendrukmeting daarentegen kan bij patiënten met arteriële insufficiëntie objectieve informatie geven over het niveau en de ernst van de ziekte. Bij de teendrukmeting vindt er een vergelijking plaats van de teendruk met de druk van de arteria brachialis. Een normale teendruk geeft een waarde aan van 0,8-0,9. Wanneer de indexwaarde 0,3 of minder (teendruk 40 mmHg of minder) aangeeft, dan is sprake van een kritieke arteriële insufficiëntie.

Een tijdige screening heeft niet alleen voordelen voor diabetici. Bij nierdialysepatiënten kan het op tijd verrichten van een vaatonderzoek voorkomen worden dat de shunt thromboseert. De teendrukmeting kan in de eerste plaats worden gedaan bij alle diabetespatiënten en anderen bij wie het vermoeden van vaatlijden bestaat. De verwijzing geschiedt doorgaans door de huisarts en het onderzoek wordt vergoed door alle verzekeringsmaatschappijen.

Uit onderzoek blijkt dat de groep personen die aan diabetes lijdt steeds jonger wordt, zegt het MDC. Waar men vroeger dacht dat vooral personen af de leeftijd van 45 jaar diabetes kregen, blijkt dat diabetes bij mensen kan optreden vanaf de leeftijd van 25 jaar. Volgens internationale protocollen zou iedereen vanaf 45 jaar gescreend moeten worden, maar alarmerende cijfers geven aan dat in Suriname de screening al vanaf 25 jaar zou moeten gebeuren.