Nerkust plaatst kanttekeningen bij standpunt RKBO
11 Sep 2017, 09:52
foto
Marcellino Nerkust, president van FOLS.


Een overzicht met alineakoppen ‘arbeidvoorwaarden’ en ‘arbeidsomvang en werktijden’ bij het Rooms-Katholiek Bijzonder Onderwijs (RKBO) heeft het presidium van de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS) ook bereikt via de social media. Aangezien het slechts voorzien was van het logo van het RKBO en er geen ingangsdatum vermeld stond en niemand middels handtekening de verantwoordelijkheid op zich heeft genomen, is in eerste aanleg een afwachtende houding aangenomen, zegt Marcellino Nerkust, president van de FOLS aan Starnieuws.

Het RKBO verwoordt in een verklaring dat het om een exercitie gaat, gehaald uit een ’Handboek 2017-2018’. FOLS vindt het nodig toch aandacht te besteden aan enkele zaken opgenomen in de verklaring. Het aspect van ‘verruimde schooltijden’ moet nauwgezet in de gaten gehouden worden.
"Ik ben het mee eens dat wat de praktische kant van het werk van de leerkracht betreft, dat de 25 lesuren ruim overschreden worden. Maar de overschrijding vindt echt niet in de klas plaats, maar wordt thuis ingevuld omdat de leerkracht enkele praktische zaken die bij hun werk behoren niet in de klas mag uitvoeren," benadrukt Nerkust. Hij somt op:
• Het maken van de lesvoorbereiding;
• Het opstellen van repetities of proefwerken (opstellingsschrift);
• Het opmaken van een foutenanalyse;
• Het opmaken van een observatieschrift en dat nauwkeurig bijhouden daarvan;
• Geen correctie in de klas: dat moet thuis worden gedaan;
• Geen behandelde leerstof in de klas opmaken, maar in eigen tijd;
• Het bestuderen van de nieuwe methoden 'Plezier in Rekenen' en 'Taal met plezier'/leerjaar 3, 4, en 5).

"Uit de hier opgesomde taken blijkt dat de leerkrachten vanwege hun werk en het erop nahouden van de verplichte schriften reeds zelf tijd -soms meer dan twee uren per dag en ook in het weekend- inruimen voor het inhoud geven van de hierboven opgesomde taken."

In de verklaring is het RKBO jammer genoeg niet meer teruggekomen op de issue over het feit dat de verruimde schooltijden zijn gebaseerd zich op een huishoudelijk reglement van 1973, stelt Nerkust. “Ik kan mij niet herinneren dat directeuren en waarnemend directeuren bij het RKBO vóór de aanstelling van de huidige directeur, bij de uitvoering van hun beleid ooit hebben teruggegrepen naar een RKBO huishoudelijk reglement van sedert 1973. Ook in het 'Algemeen Schoolreglement voor de Scholen van het Katholiek Onderwijs in Suriname' is er niets daarover opgenomen," beklemtoont de vakbondsleider.

Het RKBO doet er echter wel goed aan om behalve te zorgen voor de randvoorwaarden zoals in hun verklaring opgenomen voor het bieden van kwalitatief goed onderwijs, ook aandacht te besteden aan aantal factoren die gezien kan worden als bedreigingen in het onderwijs die ook in het nieuwe studiejaar 2017/2018 zich zullen aandienen, meent Nerkust.

Bedreigingen als onvoldoende aandacht voor de dagelijkse problemen van de leerkrachten bij het RK-onderwijs. "Daarnaast het aspect van onderwijsvernieuwingen. Dat vergt ten enenmale veel energie van de onderwijsgevenden, onder meer vanwege het volgen van opleidingen, trainingen en het aanleren van de nieuwe werkwijzen. Dit laatste kan alleen rendement opleveren als leerkrachten goed gemotiveerd zijn en er ook aandacht wordt geschonken aan hun wensen, behoeften en werkomstandigheden alsook een objectieve benaderingen bij vraagstukken tussen leerkracht en leerling, en het RKBO ze niet steeds disciplinair wil straffen met het verlenen van ontslag of stilstaand of inhouding van de bezoldiging. Een mondelinge terechtwijzing of een schriftelijk berisping en/of waarschuwing moet ook kunnen worden opgelegd in het studiejaar 2017-2018, meent Nerkust.