Gezondheidscontrole in Kabalebo-gebied
07 Oct, 18:48
foto
Vrijwilligers van Suricorps for Development bezig met een gezondheidsonderzoek onder personen te Apoera.


De Stichting One Stop Shop voor Chronische ziektes  is een onderzoek gestart naar de gezondheidstoestand van burgers in West-Suriname. In het Kabalebo-gebied zijn personen in de dorpen Washabo, Section en Apoera geënquêteerd. Van 30 september tot 2 oktober hebben vrijwilligers van Suricorps for Development ruim 400 personen geënquêteerd in Washabo en Apoera. De enquête moet aan het licht brengen hoeveel mensen aan chronische ziektes lijden.

Het betreft een project dat de World Diabetes Fund (WDF) betaalt. Dit projectonderdeel wordt samen met het Mungra Medisch Centrum uitgevoerd en loopt van 30 september tot 4 december. Met dit project zullen zowel preventieve als directe acties worden ondernomen om chronische ziektes in te dammen.

De Suricorps-vrijwilligers hebben tijdens de enquête vragen voorgehouden over leeftijdsklassen en geslacht en als de bewoners bekend zijn met diabetes en hypertensie. Er wordt nagegaan als de bewoners een diabeteswond hebben gehad in de afgelopen 5 jaren. Poli-bezoek en ziekteverzekering van de bewoners worden ook in kaart gebracht.

Lokale gezondheidsassistenten zullen in het komend weekend glucoseprikken geven, bloeddrukmetingen en gewichtscontrole doen voor de bewoners van de gebieden. Er zullen ook informatiesessies over suikerziekte worden gehouden voor de dorpelingen. Het ligt in de bedoeling om dit proces volgende maand te herhalen.