Strekking kantmeldingen niet beperkt tot wetgeving
12 Sep, 04:40
foto
De medewerkers van CBB en de bureaus voor burgerzaken worden bijgeschoold.


Het maken van kantmeldingen beperkt zich niet tot die, welke de wet uitdrukkelijk voorschrijft. In de praktijk heeft de burgerlijke stand te maken met twee soorten kantmeldingen: kantmeldingen die wettelijk verplicht zijn voorgeschreven en kantmeldingen die wettelijk niet zijn voorgeschreven, maar in verband met het richtig houden der registers, wel gewenst worden geacht.

Voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand is het daarom erg belangrijk om te weten welke de verplichte kantmeldingen zijn en welke behoren tot de gewenste kantmeldingen. Wanneer zich een probleem voordoet, weet de desbetreffende ambtenaar dan ook hoe de burger verder te instrueren om te komen tot een oplossing. In dit kader hebben medewerkers van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) en de bureaus voor burgerzaken (bvb’s) een informatiebijeenkomst gevolgd, die hen meer inzichten heeft verschaft over de kantmeldingen waarmee zij te maken krijgen.

Hoewel in de wet slechts gesproken wordt over de plaatsing van bepaalde door de wet voorgeschreven kantmeldingen, is de ambtenaar van de Burgerlijke Stand geheel vrij in het stellen van kantmeldingen, zegt Orlando Kuisch, coördinator Burgerlijke Stand. “Er is in het Burgerlijk Wetboek nergens een verbod van die strekking”, geeft hij aan.

Kantmeldingen kunnen allen geplaatst worden op de kant van een al voltooide akte. De kantmeldingen dienen ter verwijzing naar een akte of een rechtshandeling, welke meestal betrekking heeft op de persoonlijke staat. De akte of het rechtsfeit, waarnaar verwezen wordt, betreft een feit dat in nauw verband staat met wat vermeld is in de akte, op welke kant de verwijzing staat. “De akte of het rechtsfeit waarnaar door de kantmelding verwezen wordt, hoeft niet in de registers van de burgerlijke stand voor te komen”, verduidelijkt Kuisch.

Het CBB en de bvb’s zijn de instanties die moeten zorgdragen dat persoonsgegevens van burgers correct worden geadministreerd. Met de informatiebijeenkomst met als thema ‘Kantmeldingen en hun gevolgen’ werden de afdelingshoofden beleidsmedewerkers en -adviseurs, coördinatoren en adjunct-coördinatoren, nader hierover ingelicht. Volgens Kuisch moet de informatiebijeenkomst ertoe leiden dat onduidelijkheden over kantmeldingen worden weggewerkt en dat de dienstverlening naar de samenleving toe steeds verbeterd wordt.

Directeur Putridewi Amatsoemarto van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) zei tegen de Biza-medewerkers dat er vanuit het CBB heel veel initiatieven worden ondernomen voor bijscholing. Zij gaf aan de deelnemers mee dat bijscholing nodig is gezien de globaliserende wereld. Amatsoemarto benadrukte dat het CBB een dienstverlenende organisatie is, waarbij het zeer belangrijk is dat er wordt gestreefd naar maximale dienstbaarheid en waar nodig, verbetering.