Elias: Ik heb geen aankopen gedaan als minister
16 May, 07:28
foto
Minister Antoine Elias van Volksgezondheid beantwoordt vragen. (Foto: Raoul Lith)


Minister Antoine Elias van Volksgezondheid heeft dinsdag in De Nationale Assemblee benadrukt geen aankopen te hebben gedaan in Nederland. Hij was als oud-directeur van het Mungra Medisch Centrum (MMC) mee naar Nederland. De afspraken waren gemaakt voordat hij wist dat hij het bewind zou voeren op Volksgezondheid. Met dit antwoord volstaat de bewindsman op de vragen van verschillende DNA-leden aan hem hebben gesteld over de aankoop van ziekenhuisapparatuur bij Siemens in Nederland.

“Het Mungra Medisch Centrum zat in een laatste fase van een aankoopafspraak met een bedrijf in Nederland. Daar de directeur van het MMC gerechtigd is om zulke overeenkomsten te sluiten, heb ik deze laatste fase ondersteund als gewezen directeur, omdat de datum daartoe al was vastgesteld,” zegt Elias. De koop was volgens hem al voor een groot deel beklonken nog voordat hij is gevraagd om de post van minister van Volksgezondheid op zich te nemen. “De waarnemend directeur van het MMC heeft met de ondersteuning van de gewezen directeur wel inkopen gedaan ten behoeve van het MMC. Ik heb wel explorerende gesprekken gevoerd in het kader van continuering van het reeds vastgesteld beleid gericht op stimulering van efficiënte aankoop en gebruik van hoogwaardige medische techniek", laat de minister verder optekenen. Hij benadrukt dat dit in overleg is gebeurd met de ziekenhuizen.

Assembleelid Dew Sharman (VHP) neemt geen genoegen met het antwoord van Elias. Hij vraagt zich af wat de noodzaak is van de reis van de minister naar Nederland als de koop inderdaad al beklonken was. “Ik denk dat het gigantisch verkeerd is dat een ex-directeur nog namens de instelling inkopen gaat doen. In artikel 13 van de statuten van het MMC staat er dat bij ontstentenis of verhindering van een directielid diens functie wordt waargenomen door een directielid dat onmiddellijk in rang volgt. Dat is duidelijke taal,” zegt Sharman. “Dat is niet conform de statuten dat een gewezen directeur allerlei handelingen gaat plegen die niet binnen zijn bevoegdheid liggen”.

Zijn fractiegenoot Mahinder Jogi sluit zich daarbij aan met de vraag wat er allemaal aan apparatuur is gekocht en wat deze heeft gekost. Deze vragen zijn onbeantwoord gebleven. Ook heeft Jogi gevraagd of de ziekenhuisdirecteuren ook betrokken zijn bij de aankopen en hoe deze gefinancierd zullen worden. Elias antwoordt hierop dat “de directeuren het recht hebben om zelf de inkopen te doen en ze zijn betrokken. Ik benadruk nogmaals dat er niets is gekocht, er is een aanzet gegeven om gezamenlijk in te kopen. Als de aankopen zijn gedaan, zal men uit de verdiensten aflossen voor zover men niet als investering heeft gekocht”.

Amzad Abdoel (NDP) merkt op dat de minister een aantal van de vragen meteen heeft beantwoord met zijn antwoord dat hij geen inkopen heeft gedaan bij het bedrijf in Nederland. Hij wil van de minister weten of “dat idee om gecentraliseerd te kopen enige houvast is of tenminste een uitgangspunt is van het ministerie van Volksgezondheid om in de toekomst de inkopen van de verschillende ziekenhuizen ook zo gedaan te krijgen, omdat er daar behoorlijk bespaard kan worden”. De minister zegt dat het de bedoeling is om gezamenlijk in te kopen voor betere prijzen en efficiëntie. “Men moet samen als sector gaan inkopen, het is de taak van de minister dat zij gezamenlijk gaan inkopen en daardoor efficiëntie bevorderen en daardoor ook financieel voordeel uit halen,” benadrukt Elias.

Yvanka Ozir-Awailame

Saturday 20 April
Friday 19 April
Thursday 18 April