SIV: Ervaar de ware geest van het Vasten
15 May, 23:07
foto


Zeer geachte broeders en zusters, Vrede zij met U,

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle.
“O jullie die geloven, het vasten is jullie voorgeschreven zoals het was voorgeschreven aan degenen vóór jullie, opdat jullie je zullen hoeden voor het kwaad”
(De Heilige Koran Hoofdstuk 2 (De Koe), vers:183)

En met dit vers uit de Heilige Koran wordt elk jaar weer het startsein gegeven van het vasten in de gezegende maand Ramadan. Voor het islamitische jaar 1439, zal de maand Ramadan aanvangen op 16 mei 2018 - morgen - en het is in deze maand dat miljoenen moslims over de gehele wereld vasten ten einde de zegeningen van de Almachtige te ontvangen.

Verder worden in de Heilige Koran en in tal van overleveringen van de Heilige Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) nadere regels gegeven over het hoe en waarom van het vasten.

1. Het was in deze gezegende maand Ramadan ca. 14 eeuwen geleden dat de eerste vijf verzen van de Heilige Koran aan de Heilige Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zijn geopenbaard te weten de eerste vijf verzen van Hoofdstuk 96 (De Klonter). Hiermee is ook het eerste gebod aan de mensheid geopenbaard om te lezen, “IQRA, LEES”, wat neerkomt op het vergroten van de menselijke ontwikkeling op elk terrein van kennis en wetenschap.

2. Zoals eerder in vers 183 van Hoofdstuk 2 van de Koran, is aangegeven wordt gevast om ons te hoeden tegen het kwaad. Hierbij kunnen wij de onderscheid maken tussen: het geestelijke- en het lichamelijke kwaad.
I. Bij het geestelijke kwaad kunnen we denken aan zelfdiscipline, reinheid van gedachten en inperking van slechte gevoelens z.a. haat, jaloezie, arrogantie, hoogmoedigheid.
II. Bij het lichamelijke kwaad wordt bedoeld: de inperking van de lust tot overmatig eten, wat vooral in deze moderne tijd van overvloed tot heel veel kwaad kan leiden. Heel veel ziekten en kwalen zijn terug te voeren tot overmatig en ongezond eten. Bedoeling van het vasten is dan ook om ons lichaam een jaarlijkse schoonmaakbeurt te geven.

Het voornaamste doel van het vasten, zoals is vermeld vers 183 van Hoofdstuk 2, is “opdat jullie je zullen hoeden voor het kwaad”. Allah geeft ons dus een gelegenheid om ons te versterken tegen de zwakheden, die onze zielen zijn binnengeslopen. Door het vasten genezen we zulke zwakheden en beschermen we onszelf voor verdere schade aan onze zielen.

3. Het vasten in de maand ramadan brengt ons nog het besef bij, dat er nog steeds grote armoede in de wereld heerst. Het gevoel van solidariteit, niet alleen met de hongerigen in de wereld, maar ook met al diegenen die lijden onder het geweld van oorlog en opstand wat vooral in islamitische landen het geval is.

4. De maand ramadan wordt voorts gekenmerkt door de dagelijkse massale gang van moslims naar de moskeeën. Na het zich onthouden van eten, drinken en intieme omgang van zonsopgang tot zonsondergang, gevolgd door het ontvasten, gaat men vervolgens naar de moskee om gezamenlijk te bidden.

Laten wij deze gelegenheid aangrijpen om onszelf in herinnering te brengen dat het vasten niet slechts inhoudt het niet eten en drinken, maar het ervaren van de ware geest van het vasten, namelijk de morele en spirituele waarden, die ermee zijn verbonden. Het vasten bestaat slechts 1% uit het lichamelijke, terwijl het spirituele uit 99% bestaat.

Het 1% van het lichamelijke houdt in het zich onthouden van voeding, drank en intieme omgang, terwijl het 99% betrekking heeft op de spirituele ontwikkeling van de mens. We streven naar het vergroten van onze aanbidding tot Allah middels gehoorzaamheid, middels het tonen van oprechte berouw van onze slechte daden en hopen op deze manier vergiffenis, genade, bescherming en de zegeningen van de Almachtige te ontvangen.

De Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) benadrukt in zijn overleveringen in Sahih Bucharie:
“Van degene die niet wegblijft van liegen en bedrieglijk handelen, heeft Allah zijn wegblijven van voedsel en drank niet nodig.” (Bucharie 30:8)
“Het vasten is een schild, dus laat degene die vast niet toegeven aan ongeoorloofd gepraat of enige slechte daad, en als wie dan ook ruzie met hem maakt of hem uitscheldt, dient hij tweemaal te zeggen: ‘ik vast’.” (Bucharie 30:2)

Broeders en zusters, we dienen deze maand te beschouwen als een gelegenheid om in onze harten te kijken en te zien, waar onze zwakheden liggen. We dienen dan ijverig te trachten deze zwakheden te verwijderen door Allah, de Verhevene, te vragen om Zijn vergeving en bescherming. We dienen ook te bidden om Allah’s nabijheid te verwerven en, ook nadat de Ramadan voorbij is, onze nabijheid tot Allah te behouden met constante inzet.

Moge de Almachtige ons in deze gezegende maand Ramadan rijkelijke zegeningen en ons de kracht en energie schenken om de verplichtingen van deze gezegende maand te voldoen.

Vrede zij met u.

Jamiatul Ulemah
Surinaamse Islamitische Vereniging (SIV)