Snijders: Vakbeweging wil meer inspraak in beleid
26 Jan 2021, 00:00
foto
Verbondsvoorzitter Errol Snijders. (Foto: René Gompers)


De vakbeweging ervaart zijn betrokkenheid bij het beleid als niet optimaal. "Wat wij nu constateren, is dat de vakbeweging achteraf wordt geconfronteerd met maatregelen van sommige bedrijven die eventueel zouden kunnen leiden tot onvoorziene excessen," zegt Errol Snijders, voorzitter van AVVS De Moederbond. "Wij vragen in deze ombuiging van het beleid van deze bedrijven."

Het Algemeen Verbond van Vakverenigingen in Suriname (AVVS) 'De Moederbond' heeft op 20 januari zijn 70-jarig bestaan sober herdacht. Snijders heeft bij die gelegenheid stilgestaan bij de verdere ontwikkeling van de arbeidersbeweging in Suriname. Hij benadrukte dat belangrijke vraagstukken die de regering in het vooruitzicht heeft gesteld niet of nauwelijks zijn gecommuniceerd met de vakbeweging. "Dit zal alsnog dienen plaats te vinden."

De vakcentrale heeft als uitgangspunt dat als er over lonen en arbeidsvoorwaarden wordt gesproken, de overheid en de vakbeweging partners zijn. Derhalve moet gezamenlijk eerst worden vastgesteld wat de armoedegrens en het minimum-uurloon zijn. Snijders benadrukte dat afspraken en conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) die in de loop der jaren zijn gemaakt en geratificeerd, strikt moeten worden nageleefd.

President Chan Santokhi heeft in zijn nieuwjaarsrede maatregelen in het vooruitzicht gesteld die de vakbeweging regarderen, merkte de Moederbondsvoorzitter op. "Deze maatregelen zijn nog niet met de vakbeweging besproken en dat dient alsnog te geschieden." Hij wees erop dat er wordt gesproken over lonen, "maar dan moet je eerst het minimum-uurloon en de armoedegrens vaststellen."

"Wij verwelkomen de nieuwjaarsrede van de president waarin onder meer wordt gesteld dat de regering geïnspireerd is door een visie van een levenskrachtige sociaal-economische en democratische toekomst," zei Snijders. "Wij van de vakbeweging maken ons evenwel ernstige zorgen over de heersende coronaviruspandemie en de gevolgen voor de arbeidende klasse en de bedrijven." De vakbondsman vraagt hier bijzondere aandacht en stringente maatregelen voor.

Over het beleid van de regering dat te maken heeft met sociale opvang, wil de vakbeweging duidelijkheid. "Wij als vakbeweging willen direct betrokken worden en laten een waarschuwend geluid horen dat de regering geen maatregelen neemt die de werkers de afgrond indrijven."

Met de goudwinning in het vooruitzicht, waarschuwde de verbondsvoorzitter dat wij niet in een situatie moeten terechtkomen zoals destijds met de bauxietmaatschappijen. Hij doelt op de enorme kraters met giftige stoffen die zijn achtergelaten door de maatschappijen en die een bedreiging vormen voor het leefmilieu. Snijders doet een dringend beroep op de regering om er stringent op toe te zien dat er geen herhaling plaatsvindt met de goudbedrijven.

De vakbeweging wil meer inspraak in het beleid van de regering "conform het bepaalde in de Grondwet", zei de verbondsvoorzitter herhaaldelijk. Het mag volgens hem niet zo zijn dat diverse belastingen worden geheven op de loontrekkers, terwijl de buitenlandse maatschappijen er goed vanaf komen.
Advertenties