VSB en Ravaksur willen overleg voor verdere uitvoering maatregelen
08 Feb 2011, 00:01
foto


De Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) willen overleg met de regering over de verdere uitvoering van het pakket financieel-economische maatregelen. Dit wordt gevraagd in een gezamenlijke resolutie aan regering en parlement.

Het document is ondertekend door de Ravaksur bestaande uit: C-47, de Centrale van Landsdienaren Organisaties, de Federatie van Agrariërs en Landarbeiders, AVVS de Moederbond en de Progressieve Werknemers Organisatie. De brief is ook ondertekend door de VSB.

Besluiten
In de resolutie zijn drie besluiten opgenomen.
a. De regering uit te nodigen om alsnog met de overkoepelende vakbeweging en het bedrijfsleven te overleggen, waarbij aan de hand van financieel-economische rekenmodellen de impact van de te treffen maatregelen kan worden bestudeerd. De uitkomsten/resultaten zullen medebepalend zijn voor het in consensus vaststellen van de te hanteren wijze/methode van implementatie van de te treffen maatregelen, rekening houdend met een minimale (zo klein mogelijke) negatieve impact op de samenleving.

b. De Nationale Assemblee van Suriname te verzoeken om verdere besluitvorming over het onderhavige pakket aan inkomsten verhogende maatregelen uit te stellen, totdat tussen de regering en sociale partners is overlegd, zodat de eventuele inzichten van de sociale partners door De Nationale Assemblee kunnen worden meegenomen.

c. Op de Nationale Assemblee een beroep doen om hoewel de vakbeweging en het bedrijfsleven in de Staatsraad vertegenwoordigd zijn, door een commissie van DNA ontvangen te worden teneinde het onderhavige eventueel toe te lichten.

Overwegingen
De VSB en Ravaksur zeggen in de overwegingen van de resolutie dat ze de politieke verantwoordelijkheid van de regering erkennen om in het algemeen het beleid te formuleren, rekening houdend met geldende maatschappelijke opvattingen. Volgens de organisaties lijken de effecten van de maatregelen bij de aankondiging onvoldoende doordacht. De impact van de maatregelen vereist een diepgaande studie.

De sociale partners vinden dat de maatregelen in een degelijk samenhangend pakket en in samenspraak dient te worden doorgevoerd. Ze vrezen dat anders de economische bedrijvigheid negatief beïnvloed kan worden. "De gevolgen hiervan zullen zijn: structurele daling van de koopkracht, toename van exploitatiekosten voor ondernemingen en ernstige verarming c.q. achteruitgang van de bevolking, hetgeen de beoogde verhoging van 's lands inkomsten überhaupt illusoir maakt", aldus het schrijven.


Advertenties