Parlementariër Gajadien wil verantwoording EBS-uitbreiding
09 Jan 2013, 16:00
foto


In een brief aan president Desi Bouters heeft parlementariër Asiskumar Gajadien (VHP/NF) vragen gesteld over de uitbreiding van de EBS-centrale aan de Saramaccastraat. Hij wil onder andere weten waarom er geen aanbesteding is gehouden en of er een milieustudie is uitgevoerd om de centrale midden in de stad te plaatsen.

De EBS-centrale zal van 8,5 megawatt worden uitgebreid naar 21 megawatt. De volledige brief van Gajadien is alsvolgt:

Paramaribo, 9 januari 2013

Aan:
de President van Republiek Suriname,
de heer D.D. Bouterse, d.t.k.v.
de Voorzitter van De Nationale Assemblee,
mw J. Geerlings-Simons.

Heer President,

Ondergetekende, Gajadien Asiskumar, lid van de Nationale Assemblee, nadert u hierbij, krachtens artikel 86 van het Reglement van Orde van De Nationale Assemblee, het navolgende ter beantwoording voor te leggen.

In aanmerking nemende:

• dat de Regering investeringen wenst te plegen voor de uitbreiding van de energiecentrale te Saramaccastraat, welke centrale gestand moet doen voor tenminste de komende 30 jaren;
• dat tijdens de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2013 door de Regering niet concreet is ingegaan op de gestelde vragen terzake;
• dat het nog steeds niet duidelijk is hoeveel het geheel Suriname zal kosten, dan de mededeling van de Regering dat 76 miljoen US$ ter beschikking is gesteld aan EBS N.V.;
• dat duidelijkheid en openheid in toezicht en verantwoording als hoekstenen van goed bestuur beschouwd mag worden;
• dat het bekend mag worden verondersteld dat de te bouwen centrale vooraf zou moeten gaan met degelijke technische en milieustudies;
• dat de bestaande centrale aan de Saramaccastraat reeds milieu onvriendelijk is m.b.t. geluidsoverlast en uitstoot van milieu belastende gassen en dampen en verwerking van afvalstoffen;
• dat de trillingen van deze nieuwe grote generatoren negatieve impact hebben op de bestaande infrastructuur in de omgeving, en de uitgestoten giftige gassen tot heel ver in de omgeving slecht zijn voor mens en milieu;
• dat de stad Paramaribo behoorlijk door brand geteisterd wordt en dat deze uitbreiding van de centrale met grote hoeveelheden opgeslagen brandstof het risico en gevaar nog verder zullen verhogen,

vraagt ondergetekende u, hem zo omstandig mogelijk te informeren over de beweegredenen van de uitbreiding van de centrale aan de Saramaccastraat en in te gaan op de volgende vragen:

- Waarom er geen openbare aanbesteding gehouden is voor de levering en installatie van de generatoren?
- Zijn er tenderdocumenten en is het hele aanbestedingsproces op schrift aanwezig, en kunnen deze documenten opgestuurd worden naar DNA?
- Kan hij over de technische- en financiële evaluatierapporten voor de beste keuze beschikken?
- Is er een milieueffecten rapport van Nimos voor het op zetten van een centrale midden in de stad? (momenteel heeft EBS als grootste generatorcapaciteit 8,5 MW, terwijl er hier sprake is van 21 MW)
- Zijn er technische documenten ter voorbereiding van deze centrale beschikbaar, waaruit mag blijken dat juist die locatie aan de Saramaccastraat (BEM) de meest gunstige zal zijn milieutechnisch gezien op langere termijn?
- Waarom de EBS geen andere locaties uitzoekt waar milieu en mens minder belast zal worden?
- Hoeveel liters brandstof zal daar opgeslagen worden?
- Kan de EBS een calamiteitenplan presenteren?
- Hoe zal het geproduceerd geluid en trillingen van deze generatorenset zich verplaatsen en hoe zullen de negatieve invloeden die tot schade zullen leiden, worden opgevangen?
- Welke schade zullen optreden t.g.v. de CO2, NOx en SOx uitstoten in de omgeving?
- Is de bijdrage van de Staat aan de EBS N.V. opgenomen in de begrotingen van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen?

Hoogachtend,

Drs. Asiskumar Gajadien
(lid DNA)
Advertenties