Coalitie steunt regering in verbetering gezondheidszorg
16 May, 00:43
foto
Assembleelid Jennifer Vreedzaam (NDP) licht de motie van de coalitie toe. (Foto: Raoul Lith)


De coalitie ondersteunt de regering in haar beleid om structurele verbetering aan te brengen in de gezondheidszorg. In een motie wordt gevraagd procedures en regelgeving in te stellen voor de verstrekking van geneesmiddelen aan patiënten, waardoor zij geen onnodige kosten maken. De regering wordt gevraagd om de nodige maatregelen te nemen indien blijkt dat er onregelmatigheden zijn geconstateerd rond de bouw van het Academisch Medisch Centrum. De motie wordt behandeld wanneer de vergadering over ongeveer twee weken wordt hervat.

De motie van de coalitie:
Gehoord,
● de motivering voor interpellatie met betrekking tot de gezondheidszorg;
● de inzichten en de antwoorden van de regering op de gestelde vragen door leden van DNA.

Overwegende dat:
● de Surinaamse economie aan het herstellen is, waardoor de afspraken met betrekking tot de betalingen binnen de gezondheidszorg kunnen worden gegarandeerd;
● de regering bewust is van haar verantwoordelijkheid ter voorkoming van overconsumptie en verspilling binnen de gezondheidszorg;
● de regering concrete maatregelen heeft genomen en zal nemen om te beginnen met het rationalisatieproces in de gezondheidszorg;
● zowel een gedegen inkoop- als aanbestedingsbeleid voor de overheid en private sector van belang is.

In aanmerking nemende dat:
● De begroting en het beleidsplan gepresenteerd tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee door de regering een aantal gezondheidszorgmaatregelen in uitvoering zijn en andere voorbereid worden om uitgevoerd te worden;
● veel meer transparantie en vooruitgang is te constateren;
● de regering afdoend antwoord heeft gegeven op de gestelde vragen.

Besluit
● De regering ten volle te ondersteunen in het ingezette beleid voor structurele verbetering van de gezondheidszorg.
● De regering op te roepen:
● voort te gaan om in overleg en middels dialoog de beleidsvoornemens ten uitvoer te brengen;
● die procedures en regelgeving in te stellen die garanderen dat de verstrekking van geneesmiddelen aan patiënten conform de regels en zonder onnodige extra kosten kan geschieden;
● die maatregelen te treffen dan wel die voorlichting te geven die nodig zijn om de burgers in staat te stellen toegang te krijgen tot de basiszorgverzekering conform de in de wet genoemde tarieven;
● om het gezamenlijke inkoopproces binnen de publieke instituten van de gezondheidszorg te versterken, efficiënt en transparant te laten verlopen ter voorkoming van verspilling en overconsumptie;
● duidelijke uniforme processen en procedures vast te stellen voor het projectmanagement van projecten;
● een onderzoek in te stellen naar de stopzetting van de financiering voor de bouw van het AMC en de nodige maatregelen te nemen indien er onregelmatigheden worden geconstateerd.