Oppositie wil onderzoek naar inkopen Elias
16 May, 00:00
foto
Minister Antoine Elias van Volksgezondheid luistert naar vragen van Assembleeleden. (Foto: Raoul Lith)


De gehele oppositie heeft geen genoegen genomen met de antwoorden van minister Antoine Elias van Volksgezondheid in De Nationale Assemblee dinsdag. President Desi Bouterse wordt gevraagd om te onderzoeken of er geen belangenverstrengeling heeft plaatsgevonden bij inkopen die gedaan zijn bij Siemens in Nederland. De verklaringen afgelegd door de minister zijn tegenstrijdig, stellen de Assembleeleden van de fracties van VHP, ABOP, PL, NPS, DOE en PALU. De motie is niet in stemming gebracht omdat de vergadering werd verdaagd.

Nadat de inzichten en antwoorden van de regering op de gesteld vragen in De Nationale Assemblee zijn aangehoord, diende de oppositie de motie in.
'Overwegende,
- dat de minister van Volksgezondheid in DNA tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd met betrekking tot vermeende aankopen bij het Mungra Medisch Centrum (MMC);
- dat de rol van de minister van Volksgezondheid bij deze dienstreis onduidelijk is;
- dat er met betrekking tot deze aankopen nimmer een openbare aanbesteding is geweest;
- dat de minister van Volksgezondheid informatie moet verschaffen als de geldende procedures en comptabele bepalingen in acht zijn genomen bij de aankopen van apparatuur voor verschillende ziekenhuizen;
- dat er bij de aankoop van apparatuur prioriteiten moeten worden gesteld door het ministerie van Volksgezondheid;
- dat de vorige minister van Volksgezondheid had aangegeven dat de aankopen in de gezondheidszorg ter wille van de efficiëntie planmatig behoren plaats te vinden;
- dat de minister van Volksgezondheid concreet moet aangeven waarom er gekozen is voor apparatuur van Siemens;
- dat volgens bekomen informatie van vakdeskundigen en directies van de verschillende ziekenhuizen niet gekend zijn;
- dat de minister heeft aangegeven dat Siemens de apparatuur zal voorfinancieren, maar dat alle voorwaarden c.q. details daartoe ontbreken;
- dat de handeling van de minister haaks staat op de visie van de president zoals verwoord is in de Jaarrede van 2018.

Besluit
1. Het handelen van de minister van Volksgezondheid in verschillende hoedanigheden af te keuren, omdat hij vanaf zijn aantreden zijn ministeriële verantwoordelijkheid in acht dient te nemen;
2. De president op te roepen om een diepgaand onderzoek in te stellen naar alle aankopen direct of indirect onder supervisie van deze minister en de mogelijke belangenverstrengeling hierbij;
3. De regering op te roepen om in het kader van de crisis binnen de gezondheidssector in samenspraak met de stakeholders een lijst samen te stellen van goederen die dringend aangeschaft moeten worden met inachtneming van comptabele en financiële regels.

De motie is ingediend door Chan Santokhi, Asiskumar Gajadien, Dew Sharman, Krishna Mathoera, Mahinder Jogi, Djoties Jaggernath, Jitendra Kalloe (allen VHP), Marinus Bee, Diana Pokie (ABOP), Ingrid Karta-Bink (PL), Patricia Etnel (NPS), Carl Breeveld (DOE) en Cleon Consalves (PALU).