PRO wil terugdraaien verhoging regering en DNA
20 Aug, 00:41
foto


De Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO) heeft met plaatsvervangende schaamte kennisgenomen van de publicatie in Starnieuws waarbij wordt gewezen op het logische gevolg dat de salarissen van DNA-leden, directies en raad van ministers, net als de ambtenaren, een forse loonsverhoging tegemoet mogen zien. De PRO gelooft in eerlijk loon voor eerlijk werk, dit geldt dus ook voor politici. Echter is het onvoorstelbaar dat het falende beleid en de zwakke volksvertegenwoordiging van de afgelopen jaren financieel voordeel kunnen opleveren voor degenen die bijgedragen hebben aan hoe moeilijk gewone Surinamers het nu hebben.

De huidige DNA kenmerkt zichzelf door vertragingen van uren - vanwege het niet hebben van quorum of vanwege het feit dat er onvoldoende leden van de coalitie aanwezig zijn - wat eerder regel dan uitzondering is. Van degenen die wel aanwezig zijn, horen we zelden wat in de Assemblee. Een buitenstaander zou makkelijk de indruk kunnen krijgen dat de Assemblee slechts uit 10 personen bestaat.
Hoe zou een werkgever reageren op een werknemer die zich opstelt als de meerderheid van onze 'volksvertegenwoordigers'? Wie twijfelt aan het antwoord moet eens proberen om dit gedrag gedurende een week bij zijn eigen werkgever te tonen. Te lang hebben wij als volk dit gedrag geaccepteerd. Ook de president - die grondwettelijk verplicht is verantwoording af te leggen - is zelden of nooit aanwezig.

De PRO wil de kiezer daarom het volgende beloven:
1. Dat PRO in de DNA of de RvM tegen iedere verhoging zich zal uitspreken, anders dan indexering voor politieke functies;
2. Dat we op de eerste normale openbare vergadering een bevriezing of verlaging van salarissen voor die groep in stemming zullen brengen.
3. Dat als we de stemming verliezen, PRO functionarissen het verschil tussen het betaalde bedrag en de beoogde verlaging zullen doneren aan een nog aan te wijzen goed doel.
4. Aansluitend, dat pensioenen voor politieke functies net als voor ieder andere baan, op dienstjaren gebaseerd worden.

Onze president die de kiezer niet gevraagd heeft om-van-hem-te-houden, maar-wel-van-u-houdt, is herstellende van een medische behandeling in Cuba, terwijl de kiezer in alle onzekerheid voor geneeskundige behandeling is overgelaten aan het wanbeleid van het ministerie van Volksgezondheid.
Of moeten wij ons erop voorbereiden dat de president bij zijn terugkomst uit Cuba aan het parlement en de regering het voorstel doet om af te zien van deze absurde verhoging voor deze bovengenoemde groepen? Uit 'liefde' voor land en volk.