Gezamenlijke inzet voor betere schoolresulaten Paramacca
10 Sep, 18:20
foto
Petrus Kwelling met een deel van de geslaagden.


Met de launch van het project ‘Ready for the Next Level!’ heeft de stichting Youth Education and Leadership Foundation' het afgelopen schooljaar 2016/2017 een start gemaakt met de verbetering van de schoolresultaten in het Paramacca gebied. Dit project is mede mogelijk gemaakt door financiering van de stichting Kansfonds uit Nederland.

Gedurende de periode juni t/m augustus 2017 is er een begeleidingstraject gestart voor leerlingen van de 6e klasse van de basisscholen van het bestuursressort Paramacca (O.S Loka Loka en de Grangman C. Foster) de Anton Donici had geen 6e klas. De begeleiding bestond uit de volgende activiteiten:
1. Het geven van extra lessen in de vakken waarin deze leerlingen zwak zijn (Rekenen en Nederlands)
2. Het organiseren van een motivatiesessie voor de leerlingen in het bestuursressort
3. Het verhogen van de betrokkenheid van ouders/verzorgers van de kinderen in het begeleiding proces van de kinderen.

Het Bestuursressort van Paramacca in het district Sipaliwini, telt drie (GLO) scholen:
1. OS loka loka ( Openbaar School)
2. Anton Donici School ( RKBO)
3. Grangmang C. Foster (EBGS)
Dit gebied bevindt zich in een achterstandspositie in vergelijking met de andere delen van Suriname. Een gevolg hiervan is laag kwalitatief onderwijs en een gebrek aan ontwikkelingsmogelijkheden en toekomst visie voor de jongeren.

The Youth Education and Leadership Foundation heeft ingespeeld op de problemen van de jeugd in de districten door de kinderen te stimuleren een eigen bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het gebied en ze tot de nieuwe leiders te maken van hun districten.

De volgende resultaten zijn bereikt:
1. Een inventarisatie van de problemen met betrekking tot het onderwijs op de. OS Loka Loka, Anton Donici School en de Grangmang C. Fosterschool. De inventarisatie heeft aangetoond dat er een grote achterstand is bij deze scholen.
2. Zeven van de vijftien leerlingen zijn geslaagd voor Mulo, een leerling heeft schooladvies ontvangen. Er zijn afspraken gemaakt voor deze leerlingen en hun ouders en verzorgers.

Vervolgtraject
Dit project zal vroeg in het komend jaar worden voortgezet. Afhankelijk van de beschikbare financiën zullen op aanvraag twee naburige scholen worden meegenomen in dit traject. De mogelijkheid wordt ook bekeken om behalve de 6e klassers ook de volledige onderbouw en bovenbouw mee te nemen in het begeleidingstraject.
De leerkrachten van de 6e klas geven aan dat reeds vanaf de onderbouw de leerlingen een achterstand opbouwen, wat moeilijk in te lopen is. Er zal een beroep gedaan worden op beschikbare fondsen om hierin een bijdrage te leveren.

Om haar lange termijn doelen te kunnen bereiken zullen de leerlingen uit het Paramacca gebied in een ‘leerlingen volg systeem’ traject geplaatst worden. Dit houdt in dat voor de eerstkomende jaren de leerlingen begeleiding krijgen en gevolg worden om de kansen tot langdurig succes te vergroten.

Uitdagingen
De grootste uitdaging voor de stichting is op het gebied van Transport in en naar het gebied. In totaal is bijkans 75% van de totale kosten gegaan naar transportkosten. Samen met donoren wil de stichting nagaan hoe deze kosten gereduceerd kunnen worden.

Dit project kon niet succesvol zijn afgerond zonder de medewerking van partners die hebben mede geparticipeerd. In dit kader kan worden aangegeven.
- Stichting Kansfonds heeft gezorgd voor de financiering van dit project.
- N.V. Havenbeheer die een bijdrage geleverd heeft voor de beste geslaagde.
- De districtscommissaris van het gebied, die haar boot heeft ingezet voor transport van de leerlingen.
- De ouders die bereid waren de ouder commissie nieuw leven in te blazen en ook betrokken te zijn in het begeleiding proces.
- De eigenaar van Kamp Wada, Adrian Adawde, die bereid was een woonhuis tegen een redelijk bedrag beschikbaar te stellen voor onze vertegenwoordiger aldaar.
- Het traditioneel gezag dat dit project met open armen ontvangen heeft.
- Petrus Kwelling die bereid was om te wonen in het gebied voor enkele maanden om de kinderen te begeleiden.
- De leerkrachten en schoolleiders die aan dit project hebben meegewerkt.
- RKBO en EBGS tezamen met het ministerie van Onderwijs die hun volle medewerking hebben toegezegd en ook gegeven hebben.