Reactie op artikel van Alvin Roosveld
16 Jul, 03:03
foto


Na Gado pot eng drape, ja.
Om gelijk met de deur in huis te vallen, heeft de eerste burger inderdaad last van ‘droge ogen’ zoals dat gesteld wordt of handelt hij binnen zijn ambtelijke bevoegdheden en rechten? Er wordt al ruim een week met diverse woorden in de ruimte gegooid waaronder het woord ‘bedreigen’, maar de hamvraag luidt: Heeft de President de PG bedreigd? ... Neen. Het vertrouwen opzeggen in de PG is vooraanstonds nog geen ‘bedreiging’ te noemen.

Wanneer wij de Grondwet raadplegen merken wij al gauw dat de manier en reden tot ontslag van een PG daadwerkelijk staan vastgelegd. Wanneer de uitvoerende macht op grond van artikel 148 van onze Grondwet de opdracht geeft aan de PG om onmiddellijk een stop te zetten aan de vervolging van de verdachten van het ‘8 december strafproces’ en de PG hieraan geen gehoor geeft, dan heeft de President het recht om zijn vertrouwen op te zeggen in de PG. En dan wordt er gesteld dat aan de hand van de gedane uitspraken van de eerste burger van het land hij last zou moeten hebben van droge ogen. Dat doet wel even de wenkbrauwen fronsen. Is men selectief de wet aan het toepassen en kritiek aan het leveren of heeft men gewoon niet gesnapt wat er in de grondwet staat?

Wat kwalijker is, is het feit dat er wordt geïnsinueerd dat burgers van dit land omwille van eigen belang en gewin hun solidariteit met hun President hebben verklaard. Het wordt bijna een mode in dit land dat het gebruik maken van je democratisch recht op vrije meningsuiting alleen mogelijk en acceptabel is indien je als vijand tegenover de president en de regering staat. En uitgerekend deze groep mensen noemt zichzelf de voorvechters van de democratie, maar respecteren andermans standpunt en mening niet?

Voorts wilt de indruk gewekt worden dat het enige dat de President blijkbaar goed heeft weten te doen het ‘regelen’ van mensen op diverse posten is en het ‘cadeau maken’ van huizen aan mensen die anders niet in staat zouden zijn om zelf te kopen of te bouwen. Wat gelijk de vraag oproept, aan wie ken je een sociale woning toe als het niet is aan mensen die daadwerkelijk het niet zelf kunnen bouwen/kopen? Of was het de bedoeling dat de woningen verdeeld moesten worden zoals voor 2010 de sociale kaarten verdeeld werden? Aan vooraanstaande, kapitaalkrachtigen die het zelf kunnen maar vanwege hun politieke loyaliteit maar toch in aanmerking kwamen boven zij die het het hardst nodig hadden?

Maar goed, voor de duidelijkheid moet wel aangegeven worden dat niet alleen NDPers in aanmerking zijn gekomen voor een woning. Maar om deze groep mensen aan te geven dat zij niet te hard moeten praten omdat zij straks niet in staat zullen zijn om hun inboedel te kopen of om hun aflossing te plegen, is een goed voorbeeld van het mentaliteitsprobleem in ons geliefd land. Het aflossingsbedrag voor een eigen woning ligt nog onder de doorsnee huurbedragen die derden betalen voor een woning die nooit van hun zal worden. In plaats van mensen aan te moedigen om hoe dan ook te voldoen aan hun aflossingsplicht, is men instaat omwille van eigen politieke verlangen en haat een ander zijn ontwikkeling de grond in te stampen.

Mensen die na 4 en 5 generaties op een stuk land te hebben gewoond eindelijk de titel van hun grond hebben staan. Mensen die 3 generaties lang proberen te sparen en bouwen en maar niet lukt en nu wel een zekerheid hebben. Mensen die geen hoop meer hadden voor hun situatie en eindelijk hun eigen stekkie hebben worden op zo een minachtende wijze vernederd door deze opmerkingen door iemand die klaarblijkelijk wel in de bevoorrechte positie is geweest en dus niet afhankelijk is van overheidshulp. Het getuigd van verregaande brutaliteit van de zijde van de schrijver.

Waar wij het wel mee eens zijn met de schrijver is dat deze groep mensen op wie hij zo afgeeft inderdaad deze vorm van ontwikkeling niet in hun persoonlijk leven zouden hebben gekend als het niet ware dat wij de huidige President zouden hebben gehad. Want zijn voorgangers stelden de noden van de onderste laag van het volk niet als prioriteit, noch werden er structureel klimaten geschapen waarin het individu kon floreren.

Nogmaals dient benadrukt te worden dat de leden en sympathisanten van de NDP hun solidariteit zullen blijven betuigen naar hun voorzitter, tevens de President van de Republiek Suriname. Wij hebben hem daar helpen zetten door gebruik te maken van ons stemrecht omdat wij geloof hebben in zijn capaciteiten en ook dat is ons democratisch grondrecht.
SOSO LOBI

Mariam Letterboom

Tuesday 19 June
Monday 18 June
Sunday 17 June