Strei! wil transparantie in grondbeleid
15 Apr, 10:28
foto


Het onderwerp van gronduitgifte is momenteel erg actueel, vanwege diverse invalshoeken. Gronduitgifte is een fraudegevoelige zaak, omdat betrokkenen er veel geld mee kunnen vergaren, zeker op termijn. Minister Demon zou eens hebben opgemerkt dat dit al een gevoelige zaak is sinds 1975. Er zijn veel mensen die grond hebben verkregen, als beloning voor politieke stellingname, iets wat volgens STREI! een onrechtmatige zaak is.

Grond voor Reshuffeling
Door de tijd heen zijn er veel klachten geweest over de gronduitgiften, wat zich ook vertaald in het aantal ministers dat op ROGB is gereshuffeld. Nooit is de werkelijke reden hiervoor gegeven, wel is het zo dat de ontslagen functionarissen ergens anders weer een goed betaalde baan vinden. Geen strafmaatregelen dus.

Grond in Erepromotie.
Op 10 april 2019 heeft Carlo Jadnanansing zijn eredoctoraat ontvangen, hiertoe hield hij een lezing over ‘Terugkeer in de boezem van de staat’. Hij hield een betoog waarin de historische basis voor de wetgeving is gelegd (ao. het boek van Quintus Bosch over 300 jaar grondpolitiek), maar ook gaf hij een overzicht van alle mogelijkheden die er zijn om via de rechter tegen de gronduitgifte in te gaan. Dit opent ruimte voor zowel de burger als de staat om hun gelijk te halen als ze het niet eens zijn met bepaalde gronduitgiftes.

Grondontruiming te Sunny Point
Een pijnlijk geval speelde nog onlangs, en dat betrof heel veel burgers. Te Sunny Point hebben een aantal gezinnen een stuk land geoccupeerd en daar woonruimte opgezet. Nu wil de eigenaar, de advocaat Dassasing, die de grond jaren geleden heeft verkregen, het terug om te verkavelen en te verkopen. Hij biedt de erven aan de bewoners te koop aan voor SRD 90.000. Bij wet mag er niet geoccupeerd worden. Maar als de gezinnen er al 30 jaar gevestigd zijn, is het dan juist om hun huizen neer te dozeren? Dit gaat in tegen het rechtsgevoel van vele burgers. Zeker omdat het niet de eerst keer is en de overheid maar niet ingrijpt om eindelijk de onzekerheid van de bewoners voor altijd weg te nemen.

Grond als cadeau
Minister Samsoeding heeft laatstelijk de beschikking tot percelen uitgedeeld aan een aantal best geslaagde studenten van het Poly Technic College. Niemand zal deze jonge mensen dit misgunnen. Het is fijn dat zij nu een start kunnen maken voor een toekomst in Suriname. Maar hoe zit het dan met al die anderen die daar niet voor in aanmerking komen? Willen we niet dat alle jonge mensen zich inzetten voor land en volk, en daartoe de kans krijgen, want met een erf als basis (onder de nodige voorwaarden) is er al een probleem waar ze hun hoofd niet over hoeven te breken.

Grond in de Grondwet
En dan raken we de kern van de zaak. In de grondwet staat dat elke burger van Suriname recht heeft op een stuk grond. Maar er worden zoveel barrière opgeworpen voor de kleine man om dit recht te halen, terwijl invloedrijken dicht bij de regerende partij het bijna in hun schoot geworpen krijgen. En dan geen klein stukje, maar honderden hectaren, op strategische plekken vaak. Na een poos worden deze stukken bouwrijp gemaakt (of Niet) en verkaveld om vervolgens tegen tienduizenden in valuta te worden verkocht. Zo zijn diverse mensen heel rijk geworden. Het beloven van percelen, aan kiezers in ruil voor stemmen of aan hoge partijfunctionarissen in ruil voor hun loyaliteit moet afgelopen zijn.

STREI! vraagt regeerverantwoordelijkheid aan de burgers. Om ook de grondzaak transparant te maken. Het GLIS moet openbaar! Daartoe moeten alle uitgegeven gronden ingetekend worden en in te zien zijn op een website die voor alle burgers toegankelijk is. Bovendien zouden de kaarten ook openbaar in te zien moeten zijn bij de Districtscommissariaten. ALLE gronden, die zijn uitgegeven vanaf 1975. Daarnaast moet gronduitgifte worden losgekoppeld van de politiek en een commissie ingesteld worden om het grondbeleid te coördineren. Een onafhankelijke ombudsman zal de klachten die er zijn behandelen of doorgeleiden, zodat ze binnen korte tijd kunnen worden opgelost. Dit alles volgens principes van transparantie, heldere wetgeving en Good Governance, om de corruptie, die loopt via de gronduitgifte, compleet uit te bannen.