Principes in de politiek leidend voor DA’91
05 Dec, 02:48
foto


In het licht van de recent opgelaaide discussies aangaande het verbieden van pre-electorale combinatievorming vindt DA’91 het belangrijk haar standpunten in deze discussie andermaal te delen met het publiek. Het is duidelijk dat er grote haast is bij de regering om de Kieswet en de Kiesregeling op fundamentele punten te wijzigen. DA’91 ziet in het karakter en proces van deze wijzigingen een ernstige aantasting van de democratische beleving evenals een uitzonderlijk hoge mate van politiek opportunisme.

DA’91 wijst mede daarom radicaal de voorgestelde wijzigingen af. Wij wijzen er andermaal op dat de wijziging van ons kiesstelsel juist de democratische beleving van onze samenleving moet verhogen. Dit vereist een breed gedragen integrale wijziging van ons kiesstelsel/Kiesregeling en geen gelegenheidswetgeving. Het verbieden van pre-electorale combinaties is een ernstige aantasting van de vrijheid van de burgers om vrij te kiezen. Met andere woorden: het tast onze democratische rechten aan!

Een ernstige consequentie van het voorgenomen verbod op pre-electorale combinaties is dat het maatschappelijk voordeel van combinatievorming, waarbij ideologisch gezien een politieke combinatie de duidelijke ideologische scheidslijnen tussen partijen doorbreekt, verloren gaat. Historisch hebben pre-electorale combinaties ook hun positieve bijdrage geleverd voor het dichterbij elkaar brengen van de Surinaamse multi-etnische samenleving en verhoging van de onderlinge tolerantie.

Om politiek opportunisme compleet uit te bannen eist DA’91 dat elke constitutionele wijziging wordt voorgelegd aan de samenleving middels een referendum. Voor complete uitbanning van politiek opportunisme is het vereist dat elke wijziging van de kieswet en kiesregeling pas van kracht is in 2025. Het voornemen van de regering en zij die hen steunen, om de voorgenomen wijzigingen in te laten gaan per direct, is het onomstotelijk bewijs dat politiek opportunisme de grondslag is van deze handelingen.

Dit handelen van regering-Bouterse, en klaarblijkelijk ondersteund door sommige politieke partijen, heeft bij vele burgers ook de terechte vraag opgeroepen te weten welke partners partijen voor of na de verkiezingen zullen overwegen om vorm te geven aan een nieuwe regering. Een stukje terechte transparantie.

DA’91 heeft een ondubbelzinnig standpunt ten aanzien van samenwerking met andere politieke partijen waaronder de NDP m.n. vóór of na de verkiezingen. De partij werkt niet met de NDP vóór of na de verkiezingen. Dit standpunt is niet nieuw. Het is een hard standpunt van de partij en is op basis van de principes die de partij hanteert nl. geen tolerantie voor straffeloosheid, corruptie, aanslagen op de rechtsstaat en goedkoop populisme dat kenmerkend is voor o.a. NDP. De principes van DA’91 van vrijheid, sterke instituten en respect voor wet en recht waarbij iedereen gelijk is, zijn aan de basis van ons standpunt.

Reeds in 2010 tekende zich het beeld af dat wij heden ten dage ervaren in ons land. V7 en daarvoor NF keurden het presidentschap van Desiré Bouterse ernstig af in hun campagnes. Echter het gedrag van enkele partijen nu ook in oppositie, is mede verantwoordelijk voor de situatie waarin wij vandaag de dag zijn terecht gekomen.
Direct na de verkiezingen van 2015 herhaalde DA’91 haar standpunt naar de V7 partners dat zij niet aan tafel zou zitten met Desiré Bouterse om mogelijkheden van ondersteuning en regeringsformatie te bespreken.

DA’91 diskwalificeerde de presidentskandidaat Bouterse vanwege zijn duister verleden en het feit dat hij door het Openbaar Ministerie aangemerkt is als verdachte in de gruwelijke moorden op 15 mannen op 8 december 1982. Een deel van de partners was echter een andere mening toegedaan en ging wel in op deze uitnodiging. Het resultaat was dat de kiezers werd voorgehouden door deze 'partners' dat een tegen kandidaat voor het presidentschap stellen en daardoor de gang naar de VVV , het land veel geld zou kosten. Met andere woorden, er werd een prijskaartje geplaatst op onze democratische beleving. Dit excuus om geen presidentskandidaat te stellen was en is een absoluut dieptepunt. Erger werd het toen bleek dat de partners hadden afgesproken om de kandidaat Bouterse geen strobreed in de weg te leggen, door te blijven zitten in DNA zodat hij daar bij acclamatie gekozen kon worden. Dit was een dolksteek in de rug van principes en moraal in de politiek. De ellende die vervolgens over onze samenleving werd uitgestort, sociaal/economisch en anderszins, was te voorzien.

Nu zien wij weer dat politieke partijen het idee willen wekken alsof zij willoze instrumenten zijn in de handen van het volk. Niets is minder waar!! De kiezer maakt een keuze uit wat hem/haar geboden wordt. De eerste verantwoordelijkheid ligt bij de politiek om haar keuzes voor kandidaten, voor samenwerkingen langs duidelijke vooraf gestelde contouren gebaseerd op de beginselen en principes van de partij te funderen. Dit geeft de kiezer houvast en een kader om te beoordelen en een verantwoorde keuze te maken.

DA’91 zal ongeacht hoe zij de verkiezing ingaat, de principes van goed bestuur, recht en democratie terug brengen in de politiek. Bovenal doen wij een beroep op alle kiezers om alert te zijn op politieke partijen die geen transparantie wensen te geven in de kaders binnen welke zij hun keuzes voor kandidaten en samenwerkingen voor of na de verkiezingen zullen maken.