EBS geeft inzicht in 'Suriname Power Project'
21 Sep, 13:55
foto


De NV Energiebedrijven Suriname (EBS) geeft inzicht in het 'Suriname Power Project'. Verouderde infrastructuur is dringend aan vervanging en uitbreiding toe. Met een lening van US$ 65 miljoen, die de overheid is aangegaan met de Caribische Ontwikkelingsbank (CDB) waar zij een maximale eigen bijdrage heeft van US$ 32 miljoen, zal er een aanvang worden gemaakt met de realisatie van een deel van de plannen om het netwerk te upgraden.

Het 'Suriname Power Project' bestaat uit de volgende uitbreidingen en upgrades:

Verbetering betrouwbaarheid energievoorziening EPAR-West
De bouw van twee nieuwe onderstations (OS) en wel te Leiding en 5e Rijweg. De upgrade van het onderstation te Kwatta (OS D). De aanleg van een transmissieverbinding van 69kV die zal lopen vanuit OS D naar het nieuw op te zetten OS 5e Rijweg.

Nieuw onderstation Ringweg
Analyses hebben aangetoond dat in regio Noord van het EPAR systeem, de bestaande voedingslijnen in de afgelopen jaren hun maximale capaciteit hebben bereikt. Aan de Ringweg zal daarom een nieuw onderstation worden neergezet. Dit onderstation zal in verbinding staan met onderstation J, gelegen achter het Regeringsgebouw aan de dokter Sophie Redmondstraat.

Aanleg transmissienetwerk 69kV niveau
Een bijzonderheid wordt de aanleg van een 69kV transmissienetwerk. Dit spanningsniveau is nieuw voor Suriname. Studies hebben uitgewezen dat een verdere expansie van het huidig 33kV netwerk, op korte termijn geen oplossing zal bieden.

Nieuw onderstation AZ
In de omgeving van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo is in de afgelopen jaren een significante groei van industriële en commerciële activiteiten waar te nemen. Om die groei op te vangen en te faciliteren zal een nieuw onderstation worden opgezet.

E-NICK
Het E-NICK verzorgingsgebied te Nickerie wordt door de powerplant gelegen in de Clarapolder middels vijf 12kV lijnen gevoed, waarvan vier reeds hun maximale capaciteit naderen. Om de capaciteit in dit verzorgingsgebied te vergroten heeft EBS gemeend om de onderstations Clarapolder en Soekramsingh te upgraden waarna de aanleg van start zal gaan van een tweede transmissieverbinding tussen de eerdergenoemde onderstations.

Solar powerplant voor Nickerie en Coronie
In de districten Nickerie en Coronie zullen er opwekgeneratoren komen op basis van zonne-energie. In Nickerie komen er twee solar-parken van elk 1MWp (megawatt piek) en in Coronie 1 x 300 kWp.
Deze vorm van energieopwekking wordt wereldwijd steeds aantrekkelijker en wordt voornamelijk geïnstalleerd om de uitstoot van CO2 te verminderen.

Stabiliteitsstudies
Ten slotte zullen er twee studies worden uitgevoerd met als doel het vaststellen van een optimaal lange termijn netwerk expansieplan voor Suriname.

De plannen om deze belangrijke upgrades en uitbreidingen te doen liggen er al langer, maar werden door een gebrek aan kapitaal uitgesteld of provisorisch uitgevoerd. Met behulp van de lening van US$ 65 miljoen van de Caribische Ontwikkelingsbank zal er eindelijk een aanvang worden gemaakt met de realisatie van een deel van deze plannen. Hierdoor zal de EBS beter in staat gesteld worden de steeds stijgende vraag naar elektriciteit te accommoderen en zullen storingen als gevolg van achterstallige investeringen afnemen, zegt het bedrijf.

Monday 16 July
Sunday 15 July
Saturday 14 July