FSA dringt aan op werking ontwikkelingsfonds agribusiness
29 Nov, 17:48
foto


De Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA) wil van minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij weten wat de status is van het het Nationaal Ontwikkelingsfonds voor de Agribusiness (NOFA). Gehoopt wordt dat in 2022 het fonds operationeel zal zijn. Het dossier ligt op het bureau van de minister. Het scheppen van kredieten is van groot belang voor agrariërs.
 
Open brief
De Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA) is een overkoepelende organisatie, bestaande uit lid-organisaties uit  de  agrarische  sector,  met  als  hoofddoel  het  behartigen  van  de  belangen van haar leden en te dienen als schakel tussen de totale agrarische sector, de beleidsmakers en de overige stakeholders.
Middels deze brief richt de FSA het verzoek tot uvoor nadere informatie over de status van de instelling van het Nationaal Ontwikkelingsfonds voor de Agribusiness (NOFA).
 
De FSA constateert al jaren de financiële uitdagingen van de agrarische ondernemers in stad, district en het binnenland. Toegang tot financiering bij de lokale commerciële banken is zeer beperkt. Voor degenen die het wel lukt, zijn de rentepercentages  enorm hoog. Om een oplossing te brengen voor de agrarische ondernemers, specifiek het MKB in de agrarische sector heeft de FSA begin 2021 gemeend zelf het voortouw te nemen om te geraken tot de opzet van een Agro-Finance raamwerk, tegen betaalbare rente aflossingspercentages met en/of zonder onderpand. Het FSA-lid Swami Girdhari heeft een assessment gemaakt met betrekking tot o.a.:
1. De  diverse  producten/financieringsmogelijkheden  die  de  commerciële  banken  aanbieden  aan
agrarische ondernemers.
2. Renteniveaus, looptijd, voorwaarden, seizoenskredieten
3. Bereidwilligheid van de banken om leningen te verstrekken zonder onderpand. Zeer van belang in geval van collectieve grondenrechten.
4. Toegankelijkheid, laagdrempeligheid en regionale spreiding van de bank  
5. Deskundigheid mbt de agro-sector, kennis over waardeketen ontwikkeling
6. Bereidheid van de bank tot mede-drager van risico’s en het aangaan van partnerschappen
 
Op basis van het bovenstaande is er een selectie gemaakt en is de keuze gevallen op de Volkscredietbank (VCB). Ter introductie en verdere besprekingen van het Agro-Finance raamwerk zijn er twee besprekingen geweest met U, als Minister van LVV en de directie van de VCB.  
 
De  FSA  werd na verzoek tot audiëntie bij de president Chandrikapersad  Santokhi, op 16 juni  2021 in de gelegenheid gesteld om het Agro-Finance raamwerk te presenteren aan de president en leden van zijn regeerteam,  te weten de vicepresident, de ministers  van  Financiën, BIBIS, LVV en  diverse presidentiële adviseurs. Pluspunten uit deze bespreking waren de mondelinge goedkeuring van de president en de minister van Financiën voor het opzetten van een Agro-Finance  netwerk.  De president gaf terstond de opdracht aan de aanwezige ministers voor het instellen van een werkgroep ter realisatie van de Agro-Finance faciliteit.
 
In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van de FSA, de VCB en het ministerie van Financiën. Namens de FSA participeert de waarnemend voorzitter Tania Lieuw-A-Soe in de werkgroep, namens de VCB de heer Fazal Alikhan en namens het ministerie van Financiën de heren Inder Rambharse en Reguilio Hira. De werkgroep heeft haar werkzaamheden vlot verricht en de ministers van LVV en Financiën regelmatig breedvoerig ingelicht over de vorderingen. De juristen van LVV en het Kabinet van de President hebben ook de nodige bijdrage geleverd. De diverse producten voor de instelling van NOFA zijn gereed gemaakt, waaronder de beheersovereenkomst tussen het Ministerie van LVV en de VCB bank en het Staatsbesluit NOFA. Inmiddels heeft de Staatsraad ook haar goedkeuring gegeven aan NOFA.  
 
De FSA, waaronder vertegenwoordigers van de private sector actief in de drie sectoren Landbouw, Veeteelt en Visserij hebben elk een zetel in het bestuur van NOFA en de publieke sector heeft er vier.  
 
Geachte minister, het proces om de laatste plooien glad te strijken vóór de daadwerkelijke implementatie van NOFA is al maanden geleden voltooid. Het dossier ligt bij u op bureau. Gaarne informeren wij naar de status hiervan en vernemen graag het tijdspad van de acties die nog moeten plaatsvinden zodat wij zo spoedig mogelijk NOFA operationeel kunnen hebben. Hopelijk nog dit jaar. De Agrariërs kunnen dan hoopvol het jaar 2022 van start gaan.
 
Het scheppen van kredietmogelijkheden is van zeer groot belang voor de ontwikkeling van de agrarische sector. De situatie wordt met de dag nijpender voor de agrariër en de voedsel zekerheid van ons land komt hierdoor ernstig in gevaar.
 
Wij vertrouwen op uw medewerking en vernemen volgaarne van u.   
Met vriendelijke groet,
 
Safora Hermelijn
(Secretaris FSA)
 
P.S.: Vanwege het belang van NOFA voor de diverse stakeholders in de agrarische sector, specifiek de agra-
rische ondernemers wordt deze brief gedeeld met de samenleving.

Advertenties