HI & T: Bedrijfsleven betrokken bij overleg met regering
24 May 2017, 16:54
foto


Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI & T) deelt mee dat het Platform van het bedrijfslevenorganisaties de afgelopen twee maanden actief deelgenomen heeft aan het tweewekelijks overleg met de regering. Dit via hun vertegenwoordiger, de VSB-directeur Steven Mac Andrew. Het overleg had plaats onder leiding van vicepresident Ashwin Adhin.

De sociaaleconomische en financiële vraagstukken, die door het Platform aan de orde zijn gesteld, worden in goede samenspraak opgelost dan wel aangepakt. De voortgangsrapportage verloopt middels een door het Platform voorgestelde monitoringsmatrix, deelt HI & T mee.

De afgelopen periode is het slepende intern conflict binnen Stichting Toerisme Suriname (STS) verholpen door het beleid op het gebied van Toerisme te doen ressorteren onder het Suriname Business Forum (SBF). De specifieke opdracht is te werken aan de voorbereiding van de Toerismewet en de oprichting van een Toerisme Autoriteit.

Er is in samenspraak met het Platform, invulling gegeven aan de raad van toezicht bij de Nationale Ontwikkelingsbank, het Fonds Micro voor Ondernemers is inwerking en Investsur is reeds in de startblokken.
Het Platform heeft eveneens in de afgelopen maanden regelmatig sessies gehad met het Planbureau, waarbij de macro-economische scenario’s werden besproken.
Mede op verzoek van het Platform worden de sociale wetten: Basiszorgwet, Pensioenwet en Wet op minimumloon nu geëvalueerd en zijn reeds enkele voorstellen tot wijziging c.q. aanpassing gedaan.

De regering heeft hiermee getoond, dat zij zeer veel waarde hecht aan de betrokkenheid van belangrijke stakeholders bij de voor bereiding en de uitvoering van het regeringsbeleid, zegt HI & T.
Advertenties