Apothekers dienen SZF van repliek
12 Jul, 10:03
foto


Het Staatsziekenfonds (SZF) krijgt niet te maken met de problemen die zich nu al voordoen met de Cubaanse artsen, omdat deze worden tegengehouden en gefilterd door de apothekers. Dat betekent overigens extra wachttijden voor de patiënten. De Vereniging van Apothekers zegt in een persbericht dat het SZF de kwaliteit van de zorg voor zijn verzekerden dient te waarborgen en de problemen die de vereniging heeft aangehaald over de Cubaanse artsen niet moet wegwuiven en bagatelliseren.

"SZF zou dit serieus moeten oppakken, in het belang van de verzekerden." De VvA gaat verder dat in het belang van de volksgezondheid zij moeten stellen dat met onjuiste doseringen of niet de juiste geneesmiddelen geen enkel patiënt is gediend, "integendeel". De apothekers vinden het ook ongepast dat het SZF zorgverleners (in casu de VvA) publiekelijk uitdaag in plaatst van serieus naar de aangehaalde problemen te kijken en te trachten deze op te lossen.

De VvA is het eens met de Vereniging van Medici en de Vereniging van RGD artsen dat de aanpak van de problematiek in de gezondheidszorg in goed overleg moet alle dienstverleners dient te geschieden. "Daarbij zou ook indringend moeten worden nagegaan of er inderdaad sprake is van een dusdanig tekort aan artsen in Suriname." Zij voegt eraan toe: "Anders zou het beleid daartoe moeten worden omgebogen en kunnen de schaarse middelen in de gezondheidszorg in Suriname liever effectiever worden ingezet om de vele tekorten op het gebied van apparatuur, hulpmiddelen en medicamenten te helpen oplossen."

De volledige verklaring van de VvA luidt:

Betreft:  Reactie SZF op problematiek met receptuur en communicatie Cubaanse artsen

De VvA  heeft een bericht van de directie van het Staatsziekenfonds in de media over een brief van de Vereniging van Apothekers gericht aan de Directeur van Volksgezondheid, Mw. Drs. C. Jessurun gelezen.

Hoewel het niet het gebruik van de VvA is om in de media te reageren op onwaarheden en beschuldigingen van wie dan ook, acht zij het nu haar maatschappelijke plicht om de gemeenschap juist te informeren over de beweringen gedaan door de directie van het Staatsziekenfonds.

Vooropgesteld dient te worden dat de VvA het zeer opmerkelijk en vreemd  vindt dat de directie van het SZF meent publiekelijk te moeten reageren op een brief die de VvA aan de Directeur van het Ministerie van Volksgezondheid heeft gestuurd, waarbij meer dan een week na dato nog geen reactie van  laatstgenoemde is ontvangen.

De VvA  stelt nadrukkelijk dat alle door haar aangehaalde zaken in verband met de receptuur en communicatie met Cubaanse artsen zijn gebaseerd  op daadwerkelijke praktijkervaringen en feitelijke gebeurtenissen.

Met in achtneming van haar beroepsgeheim en rekening houdend met de privacy van betrokkenen, wil de VvA toch de nodige duidelijkheid in deze brengen:

- Receptuur van Cubaanse artsen bevat regelmatig geneesmiddelen die niet in Suriname voorkomen.

- De recepten zijn regelmatig in het Spaans of in andere talen voorgeschreven, waarbij het middel en gebruik van het middel voor de apotheek niet goed te lezen en te herleiden zijn.

- Er wordt vaker niet voorgeschreven volgens de in Suriname gangbare behandelprotocollen.

- Sterktes van tabletten en voorgeschreven doseringen wijken af van de juiste sterktes en doseringen van de tabletten.

- Communicatie over bovenstaande afwijkingen is haast onmogelijk met de Cubaanse artsen daar zij zeer slecht Engels of Nederlands spreken.

- Regelmatig komt het voor dat na communicatie met betrokken patiënten over de reden waarvoor zij iets voorgeschreven krijgen, de apotheken de patiënt moeten adviseren om een Surinaamse arts te raadplegen voor een second opinion.

De bovenstaande problematiek is gebaseerd op het huidig aantal Cubaanse artsen dat nu werkzaam is in Suriname. Indien het beleid dat gericht is op het sterk verhogen van het aantal van deze groep van artsen wordt voortgezet, is de kans reëel dat  dergelijke verwachtbare problemen niet meer te overzien zijn.

Het is voor de VvA  volkomen logisch dat het SZF deze problemen in haar bestand weinig tegenkomt, daar deze nu nog worden tegengehouden en gefilterd door de apothekers, overigens met extra wachttijden voor de desbetreffende patiënten. Het SZF treft in haar administratie deze fouten daarom niet  eens aan.

De VvA is van mening dat het SZF de kwaliteit van de zorg voor haar verzekerden dient te waarborgen en de aangehaalde problematiek door de VvA rondom het voorschrijven en de communicatie met de Cubaanse artsen niet moet wegwuiven en bagatelliseren, doch juist serieus zou moeten oppakken, in het belang van de verzekerden. Immers, in het belang van de volksgezondheid mogen wij toch wel stellen dat met onjuiste doseringen of niet de juiste geneesmiddelen geen enkel patiënt is gediend, integendeel.

Het is ook zeer ongepast dat het SZF meent zorgverleners (in casu de VvA) publiekelijk te moeten uitdagen in plaats van serieus naar de geopperde problemen te kijken en te trachten tot oplossingen te komen.

De VvA deelt sterk de mening van de Vereniging van Medici (VMS) en de Vereniging van RGD artsen (VRA) dat de aanpak van de problematiek in de gezondheidszorg in goed overleg met alle dienstverleners dient te geschieden. Daarbij zou ook indringend moet worden nagegaan of er inderdaad sprake is van een dusdanig tekort aan artsen in Suriname. Anders zou het beleid daartoe moeten worden omgebogen en kunnen de schaarse middelen in de gezondheidszorg in Suriname liever effectiever worden ingezet om de vele tekorten op het gebied van apparatuur, hulpmiddelen en medicamenten te helpen oplossen.

Het Bestuur van de VvA