Bestrijding geluidsoverlast noodzakelijk en mogelijk
12 Jul, 21:06
foto
Columnist Hans Breeveld


Naar aanleiding van de reactie van Armand van der San d.d. 6 juli op mijn column van 12 juni het volgende. Armand van de San heeft gelijk dat de DC Paramaribo Zuidwest, Eric Grauwde, een simpel behoorlijkheidsbesluit heeft genomen en derhalve gedaan heeft waarvoor hij in die bestuurlijke functie geplaatst is. 

In een land waarbij men alvorens over te gaan tot het handhaven van de wet eerst nagaat welke politieke kleur degene heeft tegenover wie men moet optreden, ook al heeft dat tot gevolg dat duizend burgers de dupe worden van het niet-optreden van die bestuurder; In ons land waar het woord accountability nog handen en voeten met krijgen; In een land waarin functionarissen bang zijn zich te branden aan koud water; In een land waarin teveel bestuurders meer geïnteresseerd zijn in het behouden van hun baan dan het goed uitoefenen daarvan. 
In zo een land kan de handeling van DC Grauwde haast als heldendaad worden gezien. Hoeveel functionarissen treden niet op ondanks alle wettelijke regels hen ten diensten staan. 

Waarom ik vind dat DC Grauwde en de heer Sharief Mahaboeb de fundamenten van de rechtsstaat hebben versterkt, is vanwege het feit dat wanneer de nachtrust van vele burgers niet gegarandeerd is, fundamentele rechten aan de burger onthouden wordt. Dat betekent dat geknaagd wordt aan fundamentele mensenrechten. 
Ik onderschrijf volledig de mening dat ten grondslag van het handelen van competente bestuurders, de beginselen van behoorlijk bestuur liggen.

Het is van belang dat Armand van der San ons eraan herinnert dat er wettelijke regelingen zijn tegen geluidshinder. Het is dus niet alleen noodzakelijk om geluidsoverlast te bestrijden, het is ook mogelijk.
En terwijl er hier en daar gescholden word op de koloniale tijd moeten wij wel vaststellen dat het een schande is dat men in die koloniale tijd een Hinderwet heeft gemaakt, terwijl in onze dagen verzuimd word deze te handhaven. Men was zich toen al bewust van de schade en hinder die geluidoverlast kan veroorzaken, terwijl wij in onze dagen liever achteraf de schade die deze veroorzaken willen behandelen.

De toegevoegde waarde van de reactie van Armand van der San is dat het voor de burgers duidelijk moet zijn dat ze bij geluidsoverlast bij de politie aangifte kunnen doen. Dit zou dus ook het geval moeten zijn tegen personen die van hun voertuig een rijdende jukebox maken tot ergernis van velen. Misschien dat in geval van geluidshinder er vaker een beroep gedaan zou kunnen worden op de buurtmanagers. In ieder geval heeft Armand van der San ons verrijkt met zijn reactie.

Hans Breeveld