Belangrijke stap gezet bij Nationale Risico Analyse
24 May, 16:32
foto
Diverse betrokkenen bij de Nationale Risico Analyse donderdag bijeen. De lancering van het PMT heeft officieel plaatsgevonden. Hierbij was ook de IDB vertegenwoordigd. (Foto: NII)


Suriname heeft tijdens een bijeenkomst met alle betrokkenen bij de National Risk Assesment 2020 (NRA) donderdag het Project Management Team (PMT) gelanceerd. Dit is een belangrijke stap die genomen moet worden bij de verplichte NRA, geëist door de Caribbean Action Task Force (CFATF). Naast de Nationale Anti-Money Laundering Commissie (Namlac), die onder leiding staat van Roy Baidjnath Panday, moest het PMT worden ingesteld. Starnieuws verneemt dat de PMT gecoördineerd wordt door Jennifer van Dijk-Silos. De Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) geeft technische ondersteuning en stelt deskundigen beschikbaar voor het ontwikkelen van werkplan en tijdspad. 

Suriname dient zich te houden aan de 40 aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF, waaronder het tegengaan van money laundering en het tegengaan van financiering van terrorisme.  Volgens justitieminister Stuart Getrouw die het woord voerde tijdens de launch van de NRA, zal Suriname volgens de huidige planning reeds medio 2020 geëvalueerd worden door de CFATF. “De CFATF zal daarbij vaststellen in hoeverre ons land de aanbevelingen van de FATF correct heeft opgevolgd. Indien Suriname de evaluatie niet succesvol doorstaat zal dit enorme nadelige gevolgen hebben voor Suriname, met name voor het geheel financieel systeem”, laat Getrouw optekenen via het Nationaal Informatie Instituut. 

Aanbeveling 1 van de nieuwe 40 FATF-aanbevelingen, verplicht lidlanden om de risico’s van witwassen en terrorisme financiering van hun land te identificeren, te beoordelen en te begrijpen. Hierna moeten zij actie ondernemen, met inbegrip van het aankondigen of wijzigen van wet- en regelgeving, het aanwijzen van een bevoegde autoriteit of het instellen van  mechanismen ter monitoring  van de risico’s en de toepassing van middelen ter verkleining van deze risico’s en kwetsbaarheden.

Op basis van de NRA dienen landen een op risico gebaseerde benadering toe te passen, om ervoor te zorgen dat maatregelen ter voorkoming of vermindering van witwassen en financiering van terrorisme in verhouding staan tot de risico’s. Deze aanpak dient de basis te vormen voor een efficiënte inzet van de middelen ter bestrijding van witwassen en van de financiering van terrorisme en voor de uitvoering van de risico gerelateerde maatregelen uit de FATF-aanbevelingen. De overheid heeft zich gecommitteerd aan de uitvoering van de NRA en het samenstellen van het NRA-rapport voor Suriname, met technische assistentie van de Inter-American Development Bank (IDB). Deze uitvoering van de NRA vindt plaats onder supervisie van de AML Steering Council.

De Steering Council (Justitie en Politie, Financiën en governor Centrale Bank van Suriname) is belast met de coördinatie van de NRA bijgestaan door de Namlac. Deze bestaat uit medewerkers van onder andere de Centrale Bank van Suriname, het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, het ministerie van Financiën, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de procureur-generaal die als voorzitter functioneert.
De minister haalde ook aan dat er in de presidentiële resolutie van maart 2019 is aangegeven dat een project PMT wordt ingesteld, dat zal fungeren als een werkarm van de Namlac. Het PMT zal bestaan uit minimaal 3 en ten hoogste 5 leden van het ministerie van Justitie en Politie, het ministerie van Financiën en de Centrale Bank. Minister Getrouw zei dat met de instelling van het PMT niets anders wordt verwacht dan dat Suriname nu meer dan ooit aan de slag gaat om goed door dit uitdagend traject te komen.

Het Project Management Team (PMT) zal belast worden met de volgende taken:
Het coördineren van de uitvoering van de NRA;
Het opstellen van een werkplan voor de uitvoering van de NRA, onder verantwoordelijkheid van de Namlac;
Het opvragen van data bij de bij beschikking aan te wijzen competente publieke en particuliere instanties, welke data volledig, objectief en nauwkeurig dient te zijn;
Het houden van sessies met stakeholders in de publieke- en private sector ter verkrijging van informatie en data voor verwerking in het NRA rapport;
Het samenstellen van het NRA rapport met de IDB, onder auspiciën van de Namlac;
Minstens 1 keer per maand rapporteren aan de Namlac, met betrekking tot het verloop van de uitvoering van de NRA;
Fungeren als primair aanspreekpunt voor de IDB.
Instanties die betrokken zullen zijn bij de NRA, zijn als volgt:
Het ministerie van Justitie en Politie
Het ministerie van Buitenlandse Zaken
Het ministerie van Defensie
Het ministerie van Financiën
Het ministerie van Handel en Industrie
Het Parket van de Procureur-Generaal
De Centrale Bank van Suriname
De Raad van Internationale Sancties
Het Bureau Nationale Veiligheid
De Kamer van Koophandel en Fabrieken
De Deviezencommissie

Monday 23 September
Sunday 22 September
Saturday 21 September