Rekenkamer heeft slechts 1/3 deel instanties gecontroleerd
18 Apr, 10:34
foto
Charmain Felter, voorzitter van de Rekenkamer van Suriname, op een persconferentie. (Foto: Raoul Lith)


De Rekenkamer is niet tevreden met dat slechts een derde deel van de instanties gecontroleerd zijn. Van de zestien ministeries hebben acht (50%) gereageerd. "Uiteraard is de Rekenkamer hier niet tevreden mee. Je wilt altijd alles hebben, het kan veel beter, dus we werken naar verbetering toe,” zegt voorzitter Charmain Felter. De Rekenkamer heeft als 'externe controleur' van De Nationale Assemblee altijd vóór 1 april haar jaarlijks verslag met daarin de resultaten van de uitgevoerde controles kunnen aanbieden uitgebracht. Het Rekenkamerverslag over het dienstjaar 2018 is op 29 maart aangeboden.

Tijdens een persconferentie is Felter ingegaan op het verslag en de nieuwe werkmethode volgens de internationale standaarden voor rekenkamers op het gebied van rechtmatigheidsonderzoek. In de nieuwe werkmethode die in december 2017 van start is gegaan, zijn er twee pilot onderzoeken gedaan over 2017 bij het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer naar de rechtmatigheid van uitgifte van gronden en bij Sociale Zaken en Volkshuisvesting over de rechtmatigheid van toekenning subsidie. Dit is voor de Rekenkamer een leermoment in de nieuwe werkmethode. Het instituut toetst volgens de aangeboden richtlijnen de rechtmatigheid en doelmatigheid van uitgegeven gelden. Hiervoor is een concept handboek ontwikkeld. De Rekenkamer is hierin begeleid door twee internationale consultants.

Binnenkort worden vier pilots afgerond volgens de nieuwe methode bij onder meer de gezondheidszorg en volkswoningen. De Rekenkamer controleert nog jammer genoeg nog niet alle overheidsinstanties, geeft Feller aan. De districten, staatsbedrijven en buitenlandse posten zijn nog niet gecontroleerd. Het werkgebied is groot en het is decennia lang niet gebeurd. Het is een project dat weer opgestart moet worden, zegt de Rekenkamervoorzitter. Er wordt momenteel ook gewerkt aan de menskracht voor het uitvoeren van alle werkzaamheden.

Het doel van de controles is onpartijdige controle van het financieel beheer, opsporing van afwijkingen in managementnormen en afwijkingen en het vaststellen van kansen en aandragen van verbeterde oplossingen. Ook doet de Rekenkamer aanbevelingen voor het verbeteren van interne management en controle systemen. Het vaststellen van eventuele onregelmatigheden of fraude behoort hier ook toe.

Naast de media wil de Rekenkamer ook met de overige belanghebbenden, waaronder het parlement, de regering, de gecontroleerde instanties en de eigen medewerkers werken aan een betere communicatie.

Raoul Lith

Wednesday 21 August
Tuesday 20 August
Monday 19 August