Breeveld ontstemd, een tirade om niets!
23 Mar, 02:14
foto


Zowel staatsrechtelijk als strafrechtelijk heeft het Assembleelid Breeveld, die over het algemeen zinnige opmerkingen maakt, het aan het verkeerde eind. Het is goed te vermelden dat mijn reactie uitsluitend gebaseerd is op hetgeen in het artikel 'Breeveld ontstemd over kwestie corruptieonderzoek' vermeld staat.

Door het hoogste gezag in het land, althans staatsrechtelijk, de president zijn stukken (zaken) het openbaar bestuur rakende m.b.t. het vermoeden van corruptieve-handelingen aangeboden aan het hoofd van het vervolgingsapparaat de Procureur-Generaal (PG) voor verder onderzoek.
De volksvertegenwoordiger Carl Breeveld, stelt vragen daaromtrent en de Procureur-Generaal geeft hem een schriftelijke update, waaruit hij de conclusie trekt, of de PG doet blijken, dat de stukken afkomstig van de president niet volledig waren. Dit is voldoende voor het Assembleelid om de regering van onbehoorlijk bestuur te betichten.

Erger nog de president wordt beschuldigd van misleiding van De Nationale Assemblee terwijl door betrokkene, kennelijk uit die brief van de PG, zelf wordt geconstateerd dat de respectieve instanties en ministers zijn aangeschreven de ontbrekende stukken in te dienen. Dat schrijft de PG dus in zijn brief aan Breeveld.

Over deze kwestie en de rol van de PG heb ik eerder mijn mening gegeven in 'Baka na Tori' bij Limbo. Wij hebben er eerder op gewezen dat met alles in dit land vuile politiek wordt bedreven vanaf president Bouterse aan de macht is gekomen. Toen ik bijkans een maand terug opmerkte dat de PG misschien politiek bedrijft met het onderzoek, ontstond er een hele heisa, om niets.

Zowel de PG als de volksvertegenwoordiger de heer Breeveld behoren te weten dat wat als misleiding wordt gezien, staatsrechtelijk en strafrechtelijk een grote onzin is. Ingevolge artikel 145 van de Grondwet is het Openbaar Ministerie met uitsluiting van elk ander orgaan verantwoordelijk voor de opsporing en belast met de vervolging van alle strafbare feiten. Evenzo wordt het Openbaar Ministerie bij het Hof van Justitie krachtens artikel 146 uitgeoefend door of namens de Procureur-Generaal.
Het is niet denigrerend naar de PG, maar hij is te kwader trouw bezig de schijn te wekken bij het Assembleelid, alsof de stukken die door de president ter onderzoek aan hem zijn aangeboden, niet volledig waren.

Een grotere onzin is niet mogelijk van het hoofd van het vervolgingsapparaat omdat hij van de president stukken (zaken) ontvangen heeft die naar wordt gezegd, behoren tot de corruptieschandalen. Niemand anders dan de PG kan beter weten dat deze stukken, de grondslag moeten vormen voor een diepgaand strafrechtelijk onderzoek en dat het niet meer afhankelijk kan zijn van de president. Maar wij worden als apen beschouwd althans enkelen onder ons.

Bij dit onderzoek heeft de PG alle binnen de overheidsadministratie voorkomende mogelijkheden om het onderzoek te doen. Geen minister, geen instantie kan hem beletten indien hij serieus tot onderzoek wil overgaan.
Daarvoor heeft hij speciale bevoegdheden om de juistheid over zaken naar boven te halen vanaf de mogelijkheid van aanhouden, voorlopige hechtenis tot zelfs gijzeling naar ik vermoed.

Het is betreurenswaardig, dat steeds weer door onze eigen instituten ons land om politieke motieven te schande wordt gezet.
Als ik het aan het verkeerde eind heb laat men ons dan vertellen dat het door onwetendheid komt.

Eugène van der San