Bedrijfslevenorganisaties willen spoedige ratificatie EPA
11 Feb, 12:39
foto
Zeven organisaties hebben in een brief gevraagd de EPA zo snel mogelijk te ratificeren.


Het niet ratificeren van de Economic Partnership Agreement (EPA) kan de productie- én agrarische sector, ernstig schaden en daarmee de werkgelegenheid van duizenden arbeiders in deze sectoren onmiddellijk in gevaar zal brengen. Dit stellen de Associatie van Surinaamse Fabrikanten, de Federatie Surinaamse Agrariërs, de Surinaamse Seafood Associatie, de Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname, de Rijst Sector en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven. Zij willen dat de EPA spoedig wordt geratificeerd.

De fractieleider van de NDP, André Misiekaba, die De Nationale Assemblee vertegenwoordigd bij EU/ACP is geen voorstander van ratificatie van de EPA. Hij heeft gevraagd om de discussie over EPA weer op de agenda te plaatsen.

De bedrijfsleven organisaties hebben een brief geschreven aan Assembleevoorzitter Jennifer Simons, de ministers Stephen Tsang van Handel, Industrie & Toerisme en Lekhram Soerdjan van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Hierin geven zij opheldering over artikel 19.5 en soortgelijke artikelen vervat in EPA. "Het was ons als stakeholders namelijk reeds geruime tijd bekend, dat artikel 19.5 van de EPA en soortgelijke artikelen geïnterpreteerd werden als te zijn een barrière voor wat betreft het aangaan van handelsovereenkomsten door Cariforum-lidlanden, dus ook Suriname, met andere belangrijke handelsmachten, omdat de Europese Unie eerst dwingend geconsulteerd zou moeten worden," zeggen de organisaties.

Artikel 19.5 geeft volgens hen, eenvoudig gezegd aan, dat Cariforum lidlanden, indien ze na ondertekening van de EPA een handelsovereenkomst aangaan met een belangrijke handelsmacht en geen most favoured nation treatment willen toekennen aan de Europese Gemeenschap (EC), met de EC in overleg zullen treden over het niet toekennen van de 'most favoured nation treatment'. Dit principe houdt in, dat een land zijn handelspartners gelijk moet behandelen en niet mag discrimineren. Dit principe is geïncorporeerd in alle handelsverdragen op mondiaal -, regionaal - en sub-regionaal niveau.

Tijdens het Nationaal Post Cotonou Seminar, georganiseerd door het ministerie van
Buitenlandse Zaken, welke op 16 januari jl. is gehouden, was door het Cariforum Directoraat van het secretariaat van de Caribische Gemeenschap (Caricom) reeds duidelijk gemaakt, dat Cariforum-lidlanden vrij zijn om handelsovereenkomsten aan te gaan met wie ze willen en dat consultatie met de EU niet verplicht is, indien conform artikel 19.2 van de EPA het principe van 'most favoured nation treatment' wordt toegepast, benadrukken de organisaties in hun brief.

Na het seminar is de Office of Trade Negotiations van het Caricom secretariaat,
hetgeen vroeger de Regional Negotiating Machinery (RNM) was, benaderd met het verzoek om uitleg te geven over de inclusie van artikel 19.5 omdat RNM de EPA onderhandelingen namens Caricom heeft gevoerd. De Office of Trade Negotiations heeft aangegeven, dat Cariforum-lidlanden voorstander waren van een review mechanisme voor hun committering gedaan in artikel 19.2 van de EPA. Hierin geeft Cariforum aan 'most favoured nation treatment' te zullen toepassen, indien na
ondertekening van de EPA een handelsovereenkomst wordt aangegaan met een belangrijke handelsmacht. "Voorts is aan ons duidelijk gemaakt, dat Cariforum-lidlanden niet akkoord zijn gegaan met een review mechanisme voor de Europese Gemeenschap."

Deze verklaring van de Office of Trade Negotiations ontzenuwd een andere incorrecte
interpretatie van artikel 19.5, namelijk dat de EC-lidlanden van Cariforum zou dwingen om haar te consulteren, maar zelf niet geconsulteerd wenste te worden. "Als stakeholders hopen wij, dat deze opheldering de weg vrijmaakt voor een spoedige ratificatie van de EPA en wijzen er uitdrukkelijk op, dat wij zowel de de regering als DNA tijdens en na het Nationaal EPA seminar, welke gehouden is geworden op 28 maart 2018, hebben gevraagd om over te gaan tot de ratificatie van deze overeenkomst, welke ondernemers duty-free en quotafree toegang geeft tot de EC markt."

"Wij hebben dit gedaan in de wetenschap, dat bepaalde leden van onze organisaties reeds actief zijn op de EC markt en anderen het potentieel van deze markt aan het exploreren zijn, mede vanwege het feit, dat de grootste Surinaamse diaspora zich in de EU bevindt," voeren de organisaties aan.

Friday 13 December
Thursday 12 December
Wednesday 11 December