Coalitie neemt motie aan voor ondersteuning beleid
23 Jan, 00:43
foto
De regering krijgt ondersteuning van de coalitie voor uitvoeren van het beleid. Aan het woord is NDP-fractieleider André Misiekaba. (Foto: Raoul Lith)


De coalitie heeft na de bespreking van het beleid van de regering voor dit jaar, ondersteuning gegeven aan president Desi Bouterse. Een motie die de coalitie ingediend heeft, is aangenomen met 26 stemmen vóór en 10 tegen. De regering is gevraagd om een beleid te voeren dat welvaart en welzijn inhoudt voor de samenleving.


De motie van de coalitie:
Gehoord,
1. de Jaarrede van de president van de Republiek Suriname uitgesproken in De Nationale Assemblee op maandag 1 oktober 2018, houdende een duidelijke uiteenzetting van het door de regering uit te voeren beleid in het dienstjaar 2019;
2. de uitgebreide beantwoording van de president op vragen en voorstellen gesteld door de leden van de Nationale Assemblee tijdens de algemene politieke beschouwingen.

Overwegende dat :
1. de regering voortgaat met haar voornemens om de nationale ontwikkeling van de Surinaamse samenleving duurzaam, economisch efficiënt en maatschappelijk effectief verder ter hand te nemen, zodanig dat de voortgang van essentiële diensten en de financiële opvang van hen die het zwaar hebben gegarandeerd blijft, waaronder ook de toegankelijkheid van onderwijs en gezondheidszorg zoals uiteengezet tijdens de jaarrede gehouden op 1 oktober 2018;

2. de regering macro-economische maatregelen heeft getroffen, een goed financieel management en fiscale transparantie heeft gevoerd en daardoor een evenwichtige economische groei en de toenemende stijging van de inkomsten is te constateren en de Regering voortgaat voor verdere verduurzamen en verbeteren van de economie;

3. de sociale beschermingspolitiek welke de regering voorstaat onverkort zal worden voortgezet en daarbij de bestaansgaranties van Surinamers niet mogen en niet zullen worden uitgehold;

4. er duidelijke zichtbare ontwikkelingsprojecten waaronder het Safe City Project en de vele infrastructurele projecten zijn uitgevoerd voor de verdere ontwikkeling van ons land;

5. er beleid en investeringen zichtbaar zijn in de agrarische- en andere sectoren;

6. de positieve daden van de regering duidelijk zijn in een aantal sectoren door middel van wetgeving en beleidsinitiatieven, maar nog vele zaken gerealiseerd dienen te worden

Besluit
De regering op te roepen:
1. het uitgestippelde beleid voor het dienstjaar 2019 correct uit te voeren met de nodige transparantie, ondersteund door maatregelen en de noodzakelijke wet- en regelgeving;

2. weloverwogen het beleid van versterking en hervormingen van het financiële systeem en de productie en exportfacilitering voort te zetten en uit te breiden en waar nodig de zwakke punten versterken;

3. om de macro-economische stabiliteit verder te bewaken en financieel prudent beleid voort te zetten, rekeninghoudende met de voortgang van essentiële diensten, financiële bijstand aan sociaal zwakkeren en het toegankelijk houden van basisvoorzieningen;

4. de gemeenschap continue en rechtstreeks op begrijpelijke wijze te blijven informeren ten aanzien van 's lands economische financiële situatie, sociale zekerheden en voorzieningen;

5. voort te gaan met het versneld doch correct uitvoeren van het investeringsprogramma vervat in het Ontwikkelingsplan 2017 - 2021 waaronder huisvesting, infrastructuur, onderwijs en volksgezondheid;

6. het beleid ten aanzien van corruptiebestrijding, milieuverontreiniging en geweld tegen vrouwen en kinderen met daadkracht uit voeren;

7. met onze ondersteuning en goedkeuring het voorgenomen regeerbeleid correct uit te voeren, ter verdere verbetering van welzijn en welvaart van de Surinaamse gemeenschap.