Participatie binnen Verjaarde Orde is Perspectiefloos
15 Jan, 20:23
foto


(Aangeboden

Veroordelingen van en rechtszaken tegen vooraanstaande overheidsfunctionarissen en overheidsinstituten blijken normaal binnen de bestaande politiek-bestuurlijke orde van ons land. Eveneens het chronische gebrek aan doelgerichte coördinatie en integratie van het overheidshandelen. Niet verrassend, want de Interne Controle van ministeries, de Rekenkamer en de Centrale Lands Accountantsdienst (CLAD) functioneren nauwelijks in overeenstemming met hun doel- en taakstelling.

Boven de hoofden van de ministers hangt hun ontslag als ‘het zwaard van Damocles,’ wat afhankelijk is van het al of geen gehoor geven aan hun master’s voice (elke president van de republiek Suriname). Leden van De Nationale Assemblee (DNA) mogen, naast hun gegarandeerd overheidsinkomen, wettelijk ook andere (betaalde) functies bekleden en zaken doen, waardoor ze optimaal hun privébelangen dienen. Hun controlerende en correctieve taken met betrekking tot de regering kunnen ze niet naar behoren uitvoeren, anders worden ze bedreigd met het wettelijk ontnemen van hun betaalde privileges. Districtscommissarissen zijn marionetten van elke regerende politieke partij(combinatie). Politieke leiders dirigeren en leggen alleen aan zichzelf verantwoording af. Georganiseerde vakmensen en intellectuelen spelen mee, aangezien alleen zij die een ‘politieke lijn’ onderhouden aan bod komen.

Deze vormen van belangenverstrengeling faciliteren en legaliseren oneerlijkheid, bedrog en corruptie. Laat u niet van de wijs brengen, het toestaan van kritiek is ook een wezenlijk onderdeel van deze oude politiek-bestuurlijke orde. Haast alles is gepolitiseerd. Het frappante is dat alle politieke partijen, die ooit verkiezingswinst hebben behaald, debet zijn aan de handhaving van deze oude orde. Deze ongewenste situatie dateert niet alleen vanaf 1975, maar ook daarvoor, weliswaar anders verpakt, namelijk als een geciviliseerde vorm van slavernij. Hierbij moet ook de illegale drugshandel worden meegenomen, die ook door de West-Indische Compagnie (17e tot 18e eeuw) werd bedreven. En het voorgaande is slechts een tipje van de sluier, wat voor velen ‘een open deur intrappen’ zal zijn.

Al deze onwenselijkheden doen zich ook in een of andere vorm voor in de rest van wereld, maar vallen hier op vanwege de kleinschaligheid van onze economie en bevolking. Vandaar dat de impact op onze economie en samenleving desastreus is en dus op geen enkele wijze en in geen enkele mate te vergelijken of te vergoelijken is. Gemakzucht en afhankelijkheid van de regering worden beloond, waarbij politieke onafhankelijkheid wordt ontmoedigd, op zijn zachtst gezegd. Met andere woorden, het idee dat participatie binnen onze verjaarde politiek-bestuurlijke orde tot positieve veranderingen in algemeen belang kan leiden, is naïef en perspectiefloos. Vervallen producten veroorzaken immers voedselvergiftiging. Terminologisch uitgedrukt, zou je kunnen stellen dat de relatie tussen deze verjaarde orde en de gewenste politiek-bestuurlijke orde antagonistisch is, dat wil zeggen dat ze een tegengestelde werking hebben. Een compromis is daarom niet mogelijk.

Gewenste Politiek-Bestuurlijke Orde
Elke gewenste politiek-bestuurlijke orde zou ingebouwde controlemechanismen moeten hebben, opdat afwijken van het algemeen belang kan worden afgestraft. Om enkele kenmerken te noemen:
• Bestuursleden politieke partijen mogen niet worden gekandideerd
• Voltijdse baan DNA leden, dus geen nevenfuncties toegestaan
• Benoeming/Ontslag Ministers na goedkeuring DNA
• Afzettingsprocedure (Vice-) President instellen
• Rechtstreeks doen kiezen van Districtscommissarissen
• Het principe van ‘een persoon, een stem’ invoeren
• Vervolgingsbevoegdheid aan Rekenkamer legaliseren
• Verbod concurrentie overheid – private sector
• Verhoging belastingvrije grens
• Waardevast minimumloon/AOV
• Progressief belastingstelsel
• Benoemen van Ombudsman/Bestuursrechters
• Onafhankelijkheid Rechterlijke Macht, Openbaar Ministerie en Politiekorps optimaliseren.

De opzet en de bedoeling van deze gewenste politiek-bestuurlijke orde is om de beleving van onze democratische rechtsstaat te herstellen door elke vorm van belangenverstrengeling wettelijk te voorkomen. U wordt hierbij ook uitgedaagd om na te gaan of inderdaad binnen deze nieuwe orde corruptie kan worden uitgesloten en groei en welzijn kunnen worden gestimuleerd. Voor meer informatie wordt verwezen naar onze website: www.pvpsuriname.one

Dr. Roy I. Bhikharie, PhD
Voorzitter Progressief-Verheffende Partij (PVP)