Jairam vraagt aandacht voor achteruitgang rijstsector
14 Jan, 18:56
foto


Voorzitter Soedeshchand Jairam van PV-2020 stelt dat de rijstsector er zeer slecht aan toe is. Deze achteruitgang is volgens hem in het district Nickerie te merken. Boeren dreigen al hun bezittingen te verliezen. Meerdere malen heeft Jairam het verzoek gedaan aan de regering om de schulden van de boeren te bevriezen of deze deels kwijt te schelden, zodat ze hun hoofd boven water kunnen houden.

Jairam zegt aan Starnieuws dat de boeren steeds benadeeld worden: de prijs van alle input is geprijsd volgens de huidige dollar koers, terwijl de opkoopprijs van een baal natte padie nog volgens de oude koers wordt uitbetaald. De landbouwers blijven de investeringen doen, terwijl ze nog slechts de helft van de padieprijs die zij voorheen aangeboden kregen, ontvangen. Van ruim US$ 20 ontvangen de boeren nu ongeveer US$ 11.

De PV-2020 voorzitter benadrukt het belang van de landbouwsector voor de nationale economie. Hij legt het verband tussen de achteruitgang van de sector en verslechtering van de economie, vooral van Nickerie. Volgens hem is de bijdrage van de rijstsector voor de nationale economie heel belangrijk, vanwege inkomsten voor de Staat, deviezeninkomsten en -besparing, werkgelegenheid, lokale voedselvoorziening, ontwikkeling van de veeteeltsector en de verwerkingsindustrie.
Ook beschikt het land over voldoende potentie, zoals grond, water en kennis om de sector verder te ontwikkelen. “Integendeel, met de rijstsector gaat het met de dag slechter. En dit heeft direct zijn weerslag op de landbouwers”, stelt Jairam.

Op basis van een veldoriëntatie meent Jairam dat er dit seizoen minder padie is ingezaaid, vanwege onder andere een gebrekkig waterbeheer door dichtbegroeide primaire aanvoerkanalen, lage padieprijzen en late uitbetaling door opkopers. Optimaal onderhoud van het gewas is nu ook niet gegarandeerd vanwege aan de ene kant de financiële problemen en aan de andere kant de enorme stijging van de prijzen van de input. De problemen worden steeds erger vanwege gebrekkige organisatie van de sector, infrastructuur, voorlichting en onderzoek, zaaizaadproductie, incentives en instituten.

Jairam zegt dat de cijfers en statistieken over de inzaai bewust door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij achtergehouden worden. Vroeger waren deze toegankelijk voor eenieder. Minister van LVV, Lekhram Soerdjan, hiermee geconfronteerd vraagt zich af of Jairam de cijfers wel opgevraagd had.

Voorzitter van de Surinaamse Padie Boeren Associatie, Harrinandan Oemraw, heeft tegenover Starnieuws ook zijn misnoegen geuit. Oemraw merkt op dat de kostprijs van een baal natte padie veel hoger is dan de verkoopprijs. Dit is moordend voor de rijstboeren. De prijzen van ureum en chemicaliën zijn veel te hoog. Belangrijke primaire aanvoerkanalen zijn dichtbegroeid. Dit zorgt ervoor dat het irrigatiewater de rijstarealen niet kan bereiken. Zowel Jairam als Oemraw komen tot de conclusie dat de achteruitgang van de rijstsector bij de beleidsmakers ligt.

Wanita Ramnath