Juspol staat stil bij Internationale Dag Mensenrechten
10 Dec, 12:34
foto


Het ministerie van Justitie en Politie staat stil bij 10 december, Internationale Dag van de Mensenrechten. Op 10 december 2008, precies 10 jaar geleden, werd bij het ministerie van Justitie en Politie bij beschikking van de minister, het Bureau Mensenrechten ingesteld. De doelstelling van dit Bureau was het bijstaan van de Staat Suriname bij te voeren gerechtelijke processen, betreffende mensenrechtenschendingen op zowel regionale als internationale fora.

De Internationale Dag van de Mensenrechten werd uitgeroepen door de Verenigde Naties, omdat op deze dag in 1948 de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties werd aangenomen. De grondleggers van de tekst van de Universele verklaring voor de Rechten van de Mens waren Eleanor Roosevelt, de jurist John Peters Humphrey uit Canada en de Franse jurist Rene Cassin. Volgens de Verenigde Naties is de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens het meest vertaalde document in de wereld. Het is beschikbaar in meer dan 500 talen.
Als lidland van de Verenigde Naties heeft Suriname de verklaring ook aanvaard. Veel landen hebben hun grondwet aangepast naar aanleiding van deze Verklaring.

De Staat Suriname heeft conform haar Grondwet de verplichting om de rechtsbescherming en rechtszekerheid te waarborgen voor elke burger binnen onze samenleving. Het waarborgen en beschermen van de rechten van de mens is ook een van de grondbeginselen van de Grondwet van de Republiek Suriname. In het verlengde hiervan heeft de overheid instituten om recht en wet te handhaven. Bij de exercitie van wet en recht kan het misgaan en is het nodig om mechanismen in het leven te roepen, die deze balans moeten bewaken.

De mensenrechten situatie in Suriname behoeft een deskundige en structurele aanpak. Thans zijn verschillende mensenrechten vraagstukken voor wat de aanpak betreft, ondergebracht bij verschillende commissies, werkgroepen en ministeries, waaronder het ministerie van Justitie en Politie, met name het Bureau Mensenrechten.

De taken van het Bureau bestaan thans uit het voorbereiden en coördineren bij het opmaken van landenrapporten van de Staat Suriname, zoals het Universele Periodieke Review rapport (Universal Periodic Review UPR) en het Internationaal Verdrag inzake de Uitbanning van alle vormen van Rassendiscriminatie (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, ICERD) en het Internationaal Verdrag Inzake Burger en Politieke rechten (International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR). Verder geeft het bureau ook adviezen in mensenrechten aangelegenheden aan overheidsinstanties en functionarissen.

Het Nationaal Mensenrechten Instituut
Suriname heeft in mei 2016, verschillende aanbevelingen gehad tijdens de Universal Periodic Review (UPR). De Universal Periodic Review (UPR) is een mechanisme van de Mensenrechtenraad, waarbij alle landen een constructieve dialoog hebben met de leden van de Mensenrechtenraad. Een van de aanbevelingen is geweest het instellen van een Nationaal Mensenrechten Instituut, conform the Paris Principles. In dit kader ontkomt Suriname niet aan het gegeven om een gedegen mensenrechten beleid in elkaar te zetten en de monitoring hiervan aan zo een robuust lichaam toe te vertrouwen.

Een Nationaal Mensenrechten Instituut is een door de overheid ingesteld instituut, onafhankelijk opererend voor de bevordering en bescherming van de mensenrechten. Het Nationaal Mensenrechten Instituut wordt ingesteld conform the Paris Principles en heeft een duidelijk mandaat.
The Paris Principles voorzien in de internationale voorwaarden, waaraan nationale mensenrechten instituten zich moeten houden bij het instellen van het instituut. Het is belangrijk voor de accreditatie dat het instituut wordt ingesteld conform the Paris Principles. Accreditatie vindt plaats door the Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI).