In retrospectie: Schietschijf-VHP
08 Dec, 09:36
foto


De laatste woorden van VHP voorzitter Santokhi, op de onlangs gehouden persconferentie in 'de Olifant' waren nog aan het wegebben toen uit alle hoeken van de zaal een regen van spitse vragen werd afgevuurd richting Oranjepartij en haar flamboyante voorzitter.

De VHP had ruim een week terug deze persbijeenkomst belegd om apart van de reguliere zaken, duidelijkheid aan de samenleving te verschaffen over het standpunt van de partij ten aanzien van enkele opzienbarende onderwerpen, waaronder: het voorstel voor invoering van een nieuw, meer rechtvaardig kiesstelsel en, aangezien het zo gonsde van de geruchten, de mogelijke vorming van een coalitieregering met de NDP na de verkiezingen van 2020.

Over beide hot issues gaf Santokhi in heldere taal gedetailleerde uitleg die, kort samengevat, erop neerkomt dat:
1.De VHP voorstander is van een open debat in DNA over integrale invoering van de nieuwe kieswet daarbij expliciet aangevend, dat de Oranjepartij tegen een verbod op pre-electorale samenwerking van politieke partijen is.
2. Samenwerken met de NDP of een andere politieke partij is uitsluitend een aangelegenheid van het VHP-partijcongres. Noch de voorzitter noch het Hoofdbestuur heeft de statutaire bevoegdheid daarover een besluit te nemen. Santokhi sprak daaropvolgend de hoop uit dat het kiezersvolk de VHP bij de algemene verkiezingen van 2020, 28 zetels zal bezorgen, zodat hij niet afhankelijk hoeft te zijn van andere partijen voor de vorming van een coalitieregering.
De aanwezige pers was duidelijk niet tevreden met deze antwoorden want van alle kanten werd doorgedramd de VHP-voorzitter te forceren tot een Ja of Nee. Wat dus niet kon aangezien Santokhi daardoor eigendunkelijk op de stoel van het Partijcongres zou gaan zitten met alle gevolgen van dien.

Het was deze, overigens terechte terughoudendheid, door sommigen aangeduid als “hete brij”, die gedurende de week volgend op de persconferentie aanleiding was voor delen uit de samenleving de VHP te bestoken en te belasteren met een litanie aan vragen en minder verheffende oordelen.

De bijna 70 jarige Oranjepartij is niet onbekend met dit verwerpelijk gedrag. Door de jaren heen, vanaf haar oprichting in 1949, is de VHP, vanwege haar aard en aanhang, dusdanig negatief bejegend geworden dat de honden er geen brood van lusten.

Verder schijnen dezelfde boosdoeners zich er niet van bewust te zijn dat, als gevolg van de pluriformiteit van onze maatschappij, niet alleen de VHP, maar iedere politieke organisatie opvallende kenmerken van etnisch-culturele verzuiling vertoont. Ook zij die zich trachten te verschuilen achter of onder de benaming : “nationale”. Wie dat niet kan onderscheiden sluit bewust er de ogen voor of leeft op een andere planeet. Metaforisch bezien is het zoiets als de dief die zegt : “ik ben geen dief”.

Suriname vandaag de dag is meer dan ooit in tal van opzichten een verdeeld land. De karakteristieke deugden en eigenschappen als tolerantie, gastvrijheid, rechtschapenheid, discipline en veiligheid, zijn langzaamaan aan het vervagen. Het gezag van fundamentele maatschappelijke instituten dreigt te verdwijnen.
De nationale productie is aan het kelderen en intellectuele capaciteit dreigt een vreemd woord te worden. Het is daarom de taak van iedere rechtgeaarde Surinamer aan deze nationale neergang een halt toe te roepen door zelf de hand aan de politieke ploeg te slaan. Buitenstaanders, hetzij individueel dan wel in georganiseerd verband, zullen dat niet voor ons kunnen doen. Die missen het vermogen door te dringen tot de kern van de gecompliceerde Surinaamse geest.
De totstandbrenging van maatschappelijke verheffing en economische opleving als pijlers voor vestiging van een welvaartsstaat is daarom louter een aangelegenheid van de Srananman himself. Daarvoor is echter allereerst wel een mentale ombuiging voor nodig.

Besluitvorming en standpuntbepaling zullen niet meer mogen voortvloeien uit emotionele motieven alleen. Rationele overwegingen en verstandelijke redeneringen zullen in het vervolg leidraad moeten zijn bij het nemen van beslissingen. Op deze wijze zal de Nieuwe Srananman beter in staat zijn sprookjes van werkelijkheid te onderscheiden, hypocrisie van oprechtheid en corruptie van integriteit.

De Vooruitstrevende Hervormings Partij staat klaar een helpende hand toe te steken naar iedere landgenoot die wenst mee te werken aan het verwezenlijken van een in alle opzichten beter Suriname. Dat zal het begin zijn van solide nationale eenheid als absolute voorwaarde voor natievorming. Zulk een nobel nationaal streven zal begrijpelijk zwaar worden tegengewerkt en gesaboteerd door diegenen die verkiezen in de crypte van de duisternis te opereren.
Die zullen er alles aan doen het goede werk te dwarsbomen. Zij zullen voortgaan de toestand van wanorde en onrust in stand te houden en hun gifpijlen blijven richten op beschermers en vaandeldragers van de democratische rechtstaat. Met 28 DNA zetels in 2020 kan de Oranjepartij de kick-off doen het tij te keren.

Sonny Hira

Thursday 23 May
Wednesday 22 May