'Seti Sranan Politieke Partij' over kiesstelsel
07 Dec, 02:48
foto


'Seti Sranan Politieke Partij' (SSPP) onder leiding van Alberto Assen is in augustus officieel opgericht. Iwan Haverkamp is ondervoorzitter, Patrick Andeweg (secretaris) en Sadhna Balak (penningmeester).

De visie van deze nieuwe partij over het kiesstelsel.
"Het kiesstelsel bepaalt de manier waarop het land bestuurd wordt, en is daarom van groot praktisch belang. Het huidige kiessysteem waarbij de ene stem meer weegt en meer waard is dan een andere, is een uitermate achterhaald concept. Zo zijn voor een zetel in het district Paramaribo, dat met de helft van de Surinaamse bevolking slechts 17 van de 51 zetels te verdelen heeft, gemiddeld tien keer zoveel stemmen nodig als voor een zetel in het district Coronie, waar 0,6% van de bevolking 2 van de 51 zetels (4%) mag verdelen .

Een deel van de problemen in Suriname is terug te voeren op dit kiessysteem. Het werkt ongelijkheid en onrechtvaardigheid in de hand, en leidt tot politiekvoering die gestoeld is op etnische basis. Al met al is het een achterhaald concept uit de jaren 50 van de vorige eeuw dat anno 2018 niet thuishoort in een moderne democratische rechtsstaat. Daarom is het van belang dat we kijken naar de voorgestelde wijzigingen van het kiessysteem, te weten:

-1- de afschaffing van de 1% regeling;
-2- geen blokvorming voor de verkiezingen;
-3- opheffen woonplicht kandidaten;
-4- de invoering van het evenredigheidsbeginsel op Ressortraad niveau, en daarmee ook op Districtsraad niveau .

Wijziging 1 – 1% regeling
Een politieke partij die mee wil doen aan de verkiezingen moet nu een aantal leden hebben dat minimaal 1 procent bedraagt van de kiezerspopulatie. Dat is ongeveer 3500 mensen. De afschaffing van deze 1 procent regeling zal kleine partijen goed uitkomen.

Wijziging 2 - Verbod op blokvorming
SSPP gelooft in 'vertrouwen in eigen kunnen' en vindt dat elke partij op eigen kracht mee moet doen aan verkiezingen. Men moet niet op andermans rug meeliften. Elke partij die een nationaal programma uitdraagt en oplossingen aandraagt voor problemen waar het land mee kampt, heeft bestaansrecht. 

Wijziging 3
Men volstaat al met administratief woonadres.

Wijziging 4
Op dit moment is het zo dat degene die de meeste stemmen verwerft in een ressortraad dan ook alle stemmen krijgt. M.a.w. the winner takes it all. In deze is het evenredigheidsbeginsel rechtvaardiger.

Het huidige kiessysteem leidt tot etnisch geografische politiek aangezien districten buiten Paramaribo voornamelijk bewoond worden door één etnische groep die per gebiedsdeel stemt. Dit betekent stemmen op een etnische groep wat inhoudt etnische politiek. Partijen die gebaat zijn bij de huidige gang van zaken hebben veelal geen landelijk visie en hun partijprogram, voor zover aanwezig, reikt niet verder dan beloften aan de etnische groep (de zogenaamde voor-wat-hoort-wat politiek, wat resulteert in zaken als strooien met geld, aanbieden van zoutvlees en gebruiksartikelen, et cetera) .

Ook de onevenredige verdeling van DNA-zetels over de districten, gelet op de geografische spreiding van de bevolking waar elke stem niet evenveel weegt en evenveel waard is, heeft zijn weerslag op de bemensing van DNA en dus ook op de ministerraad. Het nationaal belang wordt niet als politiek hoofddoel gediend, slechts het belang dat stemmen opbrengt wordt gediend.

SSPP kan zich vinden om dit systeem te wijzigen van personenmeerderheidsstelsel naar een evenredigheidsstelsel waarmee het kiessysteem democratischer wordt. Alhoewel de initiatiefnemer (NDP) uit zelfbehoud komt met de wijzigingsvoorstellen, vindt SSPP dat deze wijzigingsvoorstellen moeten worden aangegrepen om te komen tot een rechtvaardiger kiesstelsel. In deze is het wenselijk dat VHP de externe emoties van partijen die gebaat zijn bij het in standhouden van een oneerlijk kiesstelsel verre van zich afwerpt, maar zich ook onthoudt om nieuwe drempels op te werpen. Uiteindelijk heeft de samenleving te winnen bij een landelijk evenredigheidsstelsel waarbij een partij het aantal zetels krijgt dat in verhouding staan tot het aantal stemmen over het hele stemgebied. Zelfs de NPS heeft te winnen bij dit systeem, maar dan moet ze gaan geloven in eigen kracht, zich goed presenteren, en lessen leren uit het verleden.