Workshop voor formulering nationaal bevolkingsbeleid
06 Nov, 14:53
foto
Deelnemers van de driedaagse workshop over het te formuleren nationaal bevolkingsbeleid.


Hoewel de strategie voor het ontwikkelen van een bevolkingsbeleid in het Ontwikkelingsplan (OP) is aangegeven, is dit nog niet ingevuld. Fundamentele keuzen zoals de nagestreefde bevolkingsgroei en omvang en hoe deze doelen te bereiken, moeten nog worden vastgesteld in samenhang met andere belangrijke keuzen in ons ontwikkelingsbeleid, zegt minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken (Biza).

Hij was één van de sprekers tijdens de driedaagse workshop Bevolkings Situatie Analyse Suriname 2019 over ‘Bevolkingsanalyse en beleid in Suriname: issues, proces en verwachte resultaten’, die door Biza werd georganiseerd in samenwerking met het Planbureau Suriname en de UNFPA. Deze workshop over een te vormen nationaal bevolkingsbeleid, werd vrijdag afgesloten en door vertegenwoordigers van verschillende ministeries bijgewoond. Noersalim hoopt dat de workshop een aanzet geeft voor de gedachtevorming over de Bevolkingssituatie Analyse (BSA) die de regering van plan is samen met de UNFPA uit te voeren in 2019, als voorloper op de formulering van een nationaal bevolkingsbeleid.

Nationale consensus
Volgens het OP 2017-2021 moet het bevolkingsbeleid steunen op een nationale consensus over de doelstellingen, principes en waarden en waar nodig middels wettelijke regelingen vastgelegd en uitgevoerd worden door overheidsinstituten en niet-gouvernementele organisaties. Het Nationaal Migratie Instituut wordt beleidsmatig aangestuurd door de ministeries van Arbeid, Justitie en Politie, Binnenlandse Zaken, waarin onderzoeks-, analyse- en plan technische capaciteit is gelokaliseerd voor dit beleidsgebied. Dit instituut adviseert de regering van Suriname over migratiezaken en het Rekencentrum van het Planbureau rekent de bevolkings- en werkgelegenheidsimpact van ontwikkelingsbeleid, programma's en projecten, door.

Wetenschappelijk onderzoek
“Naast deze ontwikkelingsuitkomsten zijn er voor het gender- en jeugdbeleid als cross-cutting beleidsgebieden ook ontwikkelingsdoelen geformuleerd voor deze periode. Dwars door deze ontwikkelingsuitkomsten loopt als een rode draad het principe van op wetenschappelijk onderzoek gestoeld beleid. Het uitgangspunt hier is dat resultaatgericht beleid het best geformuleerd kan worden op basis van onderzoek en analyse. De uitvoering van een dergelijk beleid kan vervolgens gemonitord en geëvalueerd worden op haar impact”, stelt de bewindsman. Volgens Noersalim spelen beleidsonderzoek en analyse een sleutelrol bij de voorbereiding van Suriname Vision 2035 en het daarin geïntegreerd bevolkingsbeleid. Hij hoopt dat de workshop een bijdrage levert aan het verkrijgen van antwoorden op een aantal te formuleren beleidszaken.

Trends in bevolkingsgroei
Een van de zaken waarover tijdens de workshop meer inzicht kan worden verkregen, zijn trends in de bevolkingsgroei en de verwachte bevolkingsomvang tot aan 2035, maar ook wat de onderliggende oorzaken voor deze trends zijn en welke opties er zijn om hierin verandering te brengen. Voorts is het van belang inzicht te krijgen in de structuur van onze bevolking en de impact op werkgelegenheid, gevolgen voor de sociale beschermingsmechanismen, onderwijs en infrastructuur. Hierbij moet volgens Noersalim niet alleen gedacht worden aan de structuur van de bevolking naar leeftijd en geslacht, maar ook naar regio. Het gaat hier niet alleen om de administratieve indeling, maar ook om de zogenoemde planregio’s en de behoefte om voor deze regio’s plannen en beleid te maken, benadrukte de bewindsman.

Nationale en internationale migratie
Noersalim vindt het ook belangrijk meer zicht te krijgen in patronen en trends in internationale en nationale migratie, met speciale aandacht voor arbeidsmigratie. In het algemeen is er de vraag in hoeverre migratie de bevolkingsomvang en samenstelling in Suriname beïnvloedt als gevolg van de omvang en het karakter van immigratie en emigratie. “Natuurlijk willen de beleidsmakers weten, op basis van het onderzoek en de analyse, welke uitdagingen en kansen migratiestromen bieden, op midden en lange termijn. Welke handvatten zijn er voor beleidsprogramma’s en maatregelen? Bij nationale migratie is de vraag of er wijzigingen zijn in de nederzettingspatronen van Surinamers en wat deze veranderingen drijft”, zei de Biza-minister.

Friday 19 April
Thursday 18 April
Wednesday 17 April