Financiën ziet goede ontwikkelingen mijnbouwsector
25 Sep, 05:06
foto


De verwachtingen voor inkomsten uit de mijnbouwsector in 2019 zijn minstens gelijk aan die van het jaar 2018 waarin een waarneembare verbetering optrad ten opzichte van de daaraan voorafgaande jaren. Er is sprake van verder herstel bij Staatsolie en uitbreidingen in de goudsector. Dit stelt het ministerie van Financiën in de conceptbegroting van het komende jaar.

Financiën zegt te zullen blijven waken over een houdbare positie van de staatsfinanciën, door de effectiviteit van inning van staatsinkomsten te verhogen en erop toe te zien dat alle gelederen van de overheid een beheersbaar uitgavenbeleid voeren. De institutionele voorbereidingen van de inning van de inkomsten efficiënter en publieksvriendelijker te maken, worden voortgezet en ze zullen hun vruchten afwerpen. Het algehele financieringsbeleid blijft bewaken dat de Surinaamse schuldpositie een draagbare blijft in termen van terugbetaalcapaciteit en in relatie tot het Bruto Binnenlands Product (BBP).

De hoogste beleidsprioriteiten voor het ministerie van Financiën voor het dienstjaar 2019 zijn:
- Verder versterken van de kernfuncties (Directoraat Financiën). Namelijk de begrotingsfunctie, comptabele functie en de betaalfunctie binnen het begrotingsproces.

- Modernisering belastingwetgeving (Directoraat Belastingen). In 2019 zullen verouderde belastingwetten die niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd, worden aangepast. Onder andere kan gedacht worden aan; een nieuwe douane wet, modernisering wet Vermogensbelasting, herziening van de wet Inkomstenbelasting en Loonbelasting. Tevens zal gewerkt worden aan een wet op Kansspelen.

- Verscherping van controle op de Haven (Directoraat Belastingen). In het kader van de verscherping van de controle op de Haven, zullen enkele containerscans worden aangeschaft. Met de aanschaf van de containers zullen ook de nodige trainingen verzorgd worden aan het personeel over het gebruik van de scans, alsook het detecteren van onderfacturering.

Sunday 26 May
Saturday 25 May
Friday 24 May