Rusland: Regering laat Alcoa voortouw nemen
21 Sep, 04:42
foto
NPS-fractieleider Gregory Rusland


De Alcoa heeft enkele organisaties en personen uitgenodigd om een presentatie te geven over de stand van zaken en de bereikte resultaten rond de bauxiet onderhandelingen met de regering van Suriname. Gregory Rusland, fractieleider van de NPS, om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws het jammer te vinden dat de regering niet een dergelijke benadering heeft gevolgd om de positie van Suriname te versterken en alle neuzen continu in dezelfde richting te krijgen, vooral in deze issue.

Suriname is in een nadelige positie beland, omdat onder andere de regering geen consistent gedrag heeft getoond in de afgelopen jaren en zoveel mogelijk deskundigen en De Nationale Assemblee heeft uitgesloten bij het proces welke gaande was, stelt Rusland. "Hierdoor hebben wij kansen laten liggen waarbij we de raffinaderij te Paranam nagenoeg kwijt zijn. Dit, terwijl de Canadese consultant Worley Parsons, die de regering in de arm heeft genomen, in haar rapport in 2015 tot de conclusie komt dat Suriname met Paranam hoog gekwalificeerd personeel heeft en een raffinaderij van wereldformaat. Wij zouden er dus alles aan moeten doen om het te behouden, maar aan de Alcoa is de ruimte gegeven om tot het besluit te komen de raffinaderij te ontmantelen. Al zouden we nu weer praten over de positie van de raffinaderij, kunnen we concluderen dat 3-4 jaren zijn verstreken sinds 2014 en veel in de raffinaderij ten nadele is veranderd.

Rusland komt tot de conclusie dat thans gekeken zal moeten worden naar de overname van de dam, die volgens de Brokopondo Overeenkomst (BO) in goede staat aan Suriname dient te worden overgedragen bij beëindiging van die overeenkomst. Wat is nu de conditie van die faciliteit en wat zal Suriname moeten doen om nog lang daarvan te kunnen genieten? Dat zijn vragen die volgens de politicus beantwoord moeten worden om het land niet in een groter avontuur te storten. Verder is de afhandeling van de milieu-issues van groot belang, omdat er nog meer vragen beantwoord dienen te worden over wat de status is en hoe die zal worden opgevangen om de schade aan Suriname te minimaliseren.

"Wij zien nu dat de Alcoa het voortouw neemt om Surinamers uit te nodigen om hen te informeren over de gevoerde onderhandelingen en wij als DNA-leden tasten nog in het duister over vele issues, terwijl wij een beslissende stem zouden moeten hebben", zegt Rusland. Hij blijft erbij dat de coalitie een belangrijke positie inneemt in het gebeuren, "omdat wij als DNA unanieme standpunten hebben ingenomen en de regering die naast zich heeft neergelegd".

"De coalitie kan haar positie wijzigen en meegaan met de regering. Daarmee zou de positie van DNA verder verzwakt worden en is het definitief dat onder de huidige regeerperiode, DNA geen noemenswaardige rol te vervullen heeft dan te doen wat de regering haar opdraagt. Immers, de president heeft bij zijn persconferentie na zijn bezoek aan Cuba aangegeven, dat DNA zal mogen lezen en vragen mag stellen over de bereikte overeenkomst, maar dat die overeenkomst welke door zijn commissie is voorbereid getekend zal worden," voert Rusland aan.

Saturday 25 May
Friday 24 May
Thursday 23 May