Suralconiërs richten actiegroep op
19 Sep, 06:34
foto


Suralconiërs hebben een actiegroep opgericht om de belangen van de Suralco-arbeiders te behartigen in verband met de beëindiging van de bauxiet-industrie in Suriname door Alcoa. Terwijl kringen in en rondom de regering zich klaarmaken om haar deel te halen uit de boedel van de Suralco en sommigen al dromen van de miljoenenwinsten die zij met de elektriciteit van de stuwdam zullen maken, kijkt niemand om naar de arbeiders. Zij blijven zitten met ontwaarde pensioenen en met gezondheidsvraagstukken die te maken hebben met blootstelling aan giftige processen in de bauxiet-industrie, zegt voorzitter Marvin Gödeken.

Er lopen verschillende onopgeloste arbeidsconflicten en rechtszaken van Suralconiërs tegen Suralco-Alcoa, die veelal te maken hebben met onrechtvaardige handelingen van Suralco rond de pensioenen en de gezondheidszorg van de arbeiders. De Actiegroep Suralconiërs is van oordeel dat er geen nieuwe deal met Alcoa mag komen zolang de pensioenkwesties, de rechtszaken en de gezondheidsissues van Suralconiërs niet zijn opgelost. De Actiegroep eist verder dat de problemen over de storting van industrieel afval in de mijngebieden, in 'mud lakes', 'spoil dumps' en 'toxic dumps', volledig in beeld worden gebracht. Er moet een onafhankelijke internationale instantie wordt ingeschakeld om aan te geven hoe het een en ander moet worden opgeruimd.

Er is een provisionele werkgroep gevormd die acties en bijeenkomsten voorbereid. De provisionele werkgroep bestaat uit de Suralconiërs M.Gödeken, R.Kross, H.Amelisie, P.Singotiko en Wijnhart.
De Actiegroep eist:
1. De pensioenen en de gezondheidszorg van Suralco-arbeiders moeten op een rechtvaardige wijze worden geregeld.
In 1994 werden honderden ontslagen arbeiders door Suralco/Alcao geplaatst voor een mensonterende keus. Ze konden hun pensioenen en afkoopsommen in US$ of in Surinaamse courant ontvangen. Degenen die US$ wilden moesten een bankrekening in het buitenland openen. Hun medische voorzieningen werden stopgezet. Als je koos voor Surinaamse courant kon je de medische voorzieningen van Suralco/Alcoa blijven gebruiken. De mensen die kozen voor uitbetalingen in Surinaams geld zijn nu in grote problemen gekomen. De koers die werd gehanteerd bij de berekening van de pensioenen in Surinaamse dollars is inmiddels achterhaald, waardoor veel arbeiders tot armoede zijn vervallen. Verder zijn veel van deze arbeiders overgeheveld naar de BAZO verzekering en zijn zij belandt in een situatie waarin zij geen adequate gezondheidszorg meer krijgen. Arbeiders, die vaak tientallen jaren onder zware en gevaarlijke omstandigheden voor Suralco/Alcoa hebben gewerkt, hebben er recht de multinational garant blijft staan voor een goede medische zorg.

Voorts eist de actiegroep:
2. Alle medische gegevens en dossiers van Suralco-arbeiders moeten ter beschikking worden gesteld van de arbeiders of door hen aangewezen instanties

3. Alle resultaten van epidemiologische onderzoeken van Suralco/Alcoa naar zware metalen en andere toxische stoffen in de lichamen van Suralco-arbeiders
moeten worden overgedragen aan Surinaamse gezondheidszorgautoriteiten

4. Alle resultaten van milieuonderzoeken verricht door Suralco/Alcoa naar verontreiniging van oppervlaktewater en grondwater moeten ter beschikking worden gesteld van Surinaamse milieuautoriteiten.
Veel Suralconiërs en hun families wonen in de voormalige mijngebieden en vrezen dat de gezondheid van zichzelf en hun omgeving door toxisch afval in gevaar is.
5. Suralco/Alcoa moet volledige openheid van zaken geven over het storten en begraven van industrieel afval. Er dient een overzicht te worden geproduceerd van alle plaatsen waar en industrieel afval is gestort met specificatie van wat er is gestort, hoeveel , en wat de herkomst is van het afval.

6. Suralco/Alcoa moet antwoord geven op de vraag of er industrieel afval uit het buitenland is begraven in Suriname.

7. Suralco/Alcoa moet een fonds van minstens 3 miljard US $ ter beschikking stellen van Suriname.
Dit fonds moet dienen om onafhankelijke internationale instanties onderzoek te doen verrichten naar de impact van de Alcoa operaties sedert 1912 op milieu en volksgezondheid in Suriname. Verder zal dit fonds de rehabilitatie moeten bekostigen van alle door de operaties van Suralco/Alcoa vervuilde gebieden, het een en ander volgens de relevante overeenkomsten, wetten en internationale verdragen en onder toezicht van onafhankelijke internationale instanties .

De Actiegroep Suralconiërs zal juridische en politieke acties ondernemen om ervoor te zorgen dat de belangen van de arbeiders worden gerespecteerd. Er wordt een brief gestuurd naar Suralco/Alcoa waarin de actiegroep vraagt om ontvangen te worden door de Alcoa-delegatie die naar Suriname komt voor zaken betreffende een nieuwe deal over Paranam. Er wordt op korte termijn een mobilisatievergadering gehouden waarvoor alle Suralconiërs worden opgeroepen.

Sunday 26 May
Saturday 25 May
Friday 24 May