Reactie op bewering van Assembleelid Mahinder Jogi
15 Sep 2018, 00:54
foto
Eugène van der San


De president als hoofd van de regering heeft inderdaad bij zijn aankomst uit Cuba, na de perikelen te hebben vernomen m.b.t. de consequenties van het uitvoeren van het CLO-akkoord, een afweging gemaakt welke hij publiekelijk heeft kenbaar gemaakt. Op grond daarvan is vrijdag 14 september in een regeringsvergadering overleg geweest met de Raad van Ministers (RvM) hieromtrent.

Aangezien het de president ernst was om uit solidariteit met de financieel zwakkeren in de gemeenschap, deze verhoging waarop de regeringslieden (president, vicepresident en de Raad van Ministers) wettelijk aanspraak maken, als financiële bijdrage voor de staatskas te behouden, is de opdracht gegeven om vooruitlopend op de wettelijke aanpassing de uitbetaling te blokkeren.

In dat kader heeft de RvM vrijdagmiddag twee wetsvoorstellen goedgekeurd met de strekking om de financiële gevolgen van de uitvoering van het CLO accoord voor de regeringslieden te voorkomen.

Hiermee hoopt de RvM uit solidariteit met de gemeenschap de defacto situatie die door de president na overleg was gecreëerd, om de uitbetaling stop te zetten, met het goedgekeurde wetsvoorstel dejure te rechtvaardigen. De ministers zijn akkoord gegaan met het beroep dat de president op hen heeft gedaan maar niet omdat zij vinden dat ze tot de grootverdieners in dit land behoren.


Dat de wet voor eenieder geldt is evident. Wat wel speelt is dat de president niet bereid was te wachten op de uitbetaling. De president heeft in deze zijn bevoegdheid niet anders aangewend dan binnen het rechtsstatelijk denken.

De schadeloosstelling van de leden van De Nationale Assemblee is geregeld in de wet van 23 september 1988 tot regeling van de geldelijke voorzieningen van de leden en gewezen leden van De Nationale Assemblee (S.B. 1988 no.59) zoals laatstelijk gewijzigd bij (S.B. 2017 no.82 ).

Hieruit blijkt dat er geen enkel verband bestaat tussen de schadeloosstelling van de Assembleeleden en de regering, waardoor de president onmogelijk de verhoogde schadeloosstelling van De Nationale Assemblee kan tegenhouden.

De directeur Bestuurs- en Administratieve Aangelegenheden,
Van het Kabinet van de President van de Republiek Suriname,

Eugène van der San

Wednesday 11 December
Tuesday 10 December
Monday 09 December