Een open discussie
07 Aug, 04:04
foto


Ik ben zeer ingenomen met de wijze waarop de gepensioneerde notaris Mr. Carlo Jadnanansing publiekelijk over het notarisambt bereid is te discussiëren. Dit is precies wat ik bedoel wanneer gezegd wordt, dat wij in Suriname niet de goede gewoonte hebben om in staatsrechtelijke- of, anderszins, in een concreet geval proactief te denken om constitutionele standpunten in te nemen, om zaken te kunnen bestendigen.

Ter discussie werd gesteld, hoewel via een publieke zender, een ontslag aanvraag van een praktiserend Notaris in Suriname. In feite een normale zaak. Deze kwestie is toch speciaal, anders had het geen bijzondere aandacht getrokken en niet alleen van de gepensioneerde notaris Carlo Jadnanansing als jurist.

Volgens de geldende Wet Notarisambt is het aantal beroepsnotarissen voor geheel Suriname vastgesteld op ten hoogste 20 functionarissen. Krachtens artikel 46 van deze wet kan aan de notaris eervol ontslag worden verleend door de President van de Republiek Suriname, indien betrokkene voor de uitoefening van zijn ambt ongeschikt mocht zijn geworden. Die ongeschiktheid moet blijken door ouderdom, ziekte en aanhoudende lichaamsgebreken. Hieraan voorafgaand is er een verplicht procedure t.w. betrokkene moet worden gehoord, advies van het Hof van Justitie moet worden ingewonnen en dit op voordracht van de Procureur-Generaal.

Echter, wanneer een notaris ingevolge artikel 47 door ziekte of andere omstan-digheden tijdelijk verhinderd wordt om zijn ambtsbediening uit te oefenen, zal een plaatsvervanger moeten worden aangewezen. Wanneer dit verzoek door de notaris zelf wordt gedaan, dan kan hij/zij daarbij een kandidaat notaris tot plaatsvervanger aanbevelen. Dit in verband met zijn/haar persoonlijke aansprakelijkheid.
Uit de redactie van deze twee artikelen 46 en 47 blijkt dat krachtens de Notariswet een notaris buiten deze bepalingen niet zonder meer ontslag kan aanvragen, althans eervol.

Aangezien er geen andere gronden voor ontslag genoemd worden in de Surinaamse Notariswet, kan formeel eervol ontslag worden verleend aan een notaris bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (65 jaar) of ouderdom (de wet spreekt van ouderdom).
b. Door ziekte
c. Door lichaamsgebreken.
Meer smaken zijn er niet. Toch zal aan een belanghebbende notaris ontslag op eigen verzoek om persoonlijke redenen, moeten kunnen worden verleend. Echter zal dit verzoek gemotiveerd moeten worden anders kan alleen oneervol ontslag worden toegekend door de President.
Ik heb begrepen dat de meningen onder de ingewijden verdeeld zijn. Wij moeten evenwel proactief blijven denken.

Eugène van der San

Monday 18 February
Sunday 17 February
Saturday 16 February