Gebrek aan gender awareness obstakel uitvoering beleid
11 Jun, 15:13
foto
Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons in gesprek met minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken.


Het gebrek aan gender awareness bij beleidsmakers en andere betrokkenen is geïdentificeerd als één van de obstakels voor het uitvoeren van programma’s of projecten, die het bereiken van gendergelijkheid tot doel hebben. Dit heeft minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken (Biza) De Nationale Assemblee (DNA) voorgehouden tijdens een presentatie over Genderperspectieven.

Om gendergelijkheid te bewerkstelligen, is het volgens de bewindsman belangrijk dat de diverse ongelijkheden worden weggewerkt, wat gepaard gaat met het overwinnen van verschillende obstakels.

Samenwerken aan evenwichtige verhoudingen
De presentatie die Noersalim met zijn staf van het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA) voor Assembleeleden heeft gehouden, moet resulteren in het op gang brengen en vergroten van gender awareness. Volgens de bewindsman kan het parlement ongetwijfeld een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de zo beoogde gendergelijkheid. Deze sessie biedt de mogelijkheid om op het hoogste niveau, met name de regering en DNA, ingelicht te worden over de voornaamste zaken en commitments, alsook de stand van zaken over het genderbeleid en de uitvoering daarvan. Op die manier kunnen alle partijen - meer dan voorheen - doelgericht en eensgezind werken aan het creëren van de beoogde evenwichtige verhoudingen.

Cross-cutting issue
Noersalim hield de volksvertegenwoordiging voor dat conform de taakstelling departementen van Algemeen Bestuur Biza een leidende rol heeft in het ontwikkelen, uitvoeren en uitdragen van het nationale genderbeleid. Deze rol kan Biza pas goed vervullen, als het de ondersteuning krijgt van de diverse betrokkenen en instituties, waaronder DNA als wetgevende macht. “Gender is immers een cross-cutting issue”, stelde de bewindsman. Hoewel Suriname partij is bij diverse mensenrechtenverdragen die staan voor gelijke behandeling van eenieder en dit gelijkheidsbeginsel ook verankerd is in de grondwet, zijn er in de praktijk nog diverse ongelijkheden tussen de seksen te zien.

CEDAW
De bewindsman gaf aan dat de Staat Suriname partij is bij diverse mensenrechtenverdragen, die staan voor gelijke behandeling van eenieder. In 1993 heeft de Staat Suriname het UN-verdrag over de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen, ook wel bekend als CEDAW-verdrag of het Vrouwenverdrag, geratificeerd. Cedaw staat voor Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW).

Dit verdrag legt de verplichting op de Staat om alle nodige maatregelen te treffen ter uitbanning van discriminatie tegen vrouwen. In februari 2018 heeft een constructieve dialoog plaatsgevonden tussen de Staat Suriname en de UN CEDAW-Commissie. Een van de aanbevelingen uit deze dialoog was om genoegzaam aandacht te besteden aan de belangrijke rol die weggelegd is voor DNA bij de uitvoering van het CEDAW-verdrag.

Saturday 25 May
Friday 24 May
Thursday 23 May