Breeveld: Ad hoc en onvoorspelbaar beleid
25 May, 08:01
foto
Carl Breeveld ... geloofwaardigheid regering gedaald ...


De afgelopen drie jaren kenmerkten zich vooral door veel ad hoc en daardoor onvoorspelbaarheid beleid. De geloofwaardigheid van de regering is daardoor verder gedaald, ook omdat afspraken niet worden nagekomen. De kwestie van de Memorandum of Understanding (MoU) met de Suralco is daar een goed voorbeeld van, waarbij er nog te veel onduidelijkheid heerst. Maar ook het niet nakomen van verplichtingen aan instellingen, dienstverleners en leveranciers is aan de orde van de dag. Steeds worden brandjes geblust in plaats van consistent beleid neer te zetten. Dit zegt Assembleelid Carl Breeveld van DOE om een reactie gevraagd aan Starnieuws.

"Dat de uitvoering van de Anti-coruptiewet achterwege blijft, typeert de houding van de regering met een president die een kruistocht zou voeren tegen corruptie en verkwanseling van Staatsmiddelen zou tegen gaan. DNA heeft haar werk met betrekking tot deze wet afgerond. Er zijn zelfs concept Staatsbesluiten aangedragen om de Anti-corruptiewet operationeel te maken, maar de uitvoering blijft uit. Zelfs het samenstellen door de regering van de Anti-corrruptie commissie lukt niet, voert Breeveld aan.

Positief is wel het laatste Rekenkamer verslag dat schandalen rond Carifesta 2013 blootlegt. Een bevestiging van vermoedens van velen, dat bij dit project Staatsmiddelen oneigenlijk gebruikt zijn. Andere schandalen die onaangeroerd gebleven zijn en die een schaduw werpen op dit beleid, zijn onderzoek en maatregelen rond de Naschoolse Opvang, aankoop van schoolboeken en de ambassade in Parijs. De vele drugsvangsten vanuit Suriname, de grensoverschrijdende criminaliteit en de ontwikkeling van de informele sector baren zorgen. "Juist ook omdat naar onze mening te weinig concrete maatregelen hiertegen genomen worden. De regering heeft op een aantal gebieden de regie duidelijk niet in handen. De recente onmenselijke wreedheden die zich voor onze kust voltrokken waarbij ruim 15 vissers het leven lieten, bevestigen dat. Er komt dan wel actie daarna, maar waarom pas actie nadat het kwaad geschied is?", vraagt de politicus zich af.

Het rapport dat door de presidentiële commissie Wijziging Kiesstelsel is uitgebracht, legt vooral het accent op een verbod op pre-electorale combinaties. Hoewel DOE op eigen kracht aan de verkiezingen heeft deelgenomen, wordt invoering hiervan als onjuist gezien. Zeker bij de komende verkiezingen. "Dat er geen aanpassingsvoorstellen gekomen zijn met betrekking tot het aantal stemmen per zetel in de districten Paramaribo en Wanica, die zwaar ondergewaardeerd zijn, wordt als een misser gezien. De regering doet er goed aan veel serieuzer haar taak op te vatten. Een goed begin zou het regelmatig verschijnen van de president in De Nationale Assemblee kunnen zijn om te debatteren en verantwoording af te leggen van het gevoerde beleid," merkt Breeveld op.

DOE zal zich blijven inzetten om ondanks alle ontwikkelingen hoopvol de toekomst tegemoet te treden. Voor de toekomst achten wij het nodig dat integere leiders aantreden die in staat zijn het tij te keren. "Het geloof in Suriname en de Surinamers om een daadwerkelijke verandering te bewerken, staat voor onze fractie recht overeind," benadrukt Breeveld.