Reactie op oplettende burger
14 Apr, 10:14
foto


De reactie van Vishal Nathoeni, een oplettende burger, op het artikel van dhr. Drs. Amzad Abdoel is met grote interesse door mij gelezen. Eigenlijk geeft die oplettende burger Abdoel gelijk dat de crisis tot staan is gebracht, maar dat er in alle ernst verder gewerkt moet worden door de regering.
Alleen zegt Nathoeni het om onbegrijpelijke reden niet. Zij die het rapport van Standard & Poors goed hebben gelezen weten dat de rating hetzelfde is gebleven als de laatste keer, maar de outlook is veranderd. In dit geval verbeterd van negatief naar stabiel.

De vraag die wij ons kunnen stellen is of er bij een gelijkblijvende situatie van 2015, 2016 en 2017 de outlook wel of niet zou veranderen? In 2015 kromp de economie met 2,7% van het BBP, in 2016 met 9,3% van het BBP en in 2017 met 1% van het BBP. Voor 2018 wordt een groei voorspeld tussen en 1 en 2% van het BBP. Dit geeft de positieve verandering aan.

De verbetering in de outlook is niet zomaar tot stand gekomen. Er zijn diverse maatregelen getroffen om de situatie van neergang een halt toe te roepen en een ommekeer teweeg te brengen. Het is op zijn plaats om de regering daarvoor te complimenteren. Om groei te kunnen realiseren is stabilisatie een hoofdvoorwaarde. Dat de situatie zich stabiliseert komt niet alleen vanwege de lichte stijging van de prijzen van goud en olie maar vooral ook door de inspanning die de regering zich heeft getroost. Er is een aantal macro economische maatregelen getroffen om verbetering in de situatie te brengen. Ten eerste zijn er behoorlijk wat bezuinigingsmaatregelen getroffen. Daarnaast zijn er inkomstenverhogende maatregelen getroffen en tegelijkertijd ook sociaal beschermende maatregelen. Ook productie stimulerende maatregelen vormen een deel van het totaal pakket. Er is een crisismanagement traject uitgewerkt waarbij het Stabilisatie- en Herstelprogramma 2016 - 2018 en andere documenten als leidraad dienden. Het uiteindelijk doel was een ommekeer in de situatie teweeg te brengen welke wel is gelukt volgens het rapport van Standard and Poors.

Economische groei dient wel als voorwaarde om welzijn en welvaart te creëren, indien de economie ter dienste staat van de mens. De ommekeer dit jaar is een markant moment voor verandering en verbetering. Het traject dat afgelegd dient te worden voor structurele en duurzame groei is daadwerkelijk een heel moeilijke. Desondanks durf ik te zeggen dat de basis welke is neergelegd wel een sterke is.

Het Spaar- en Stabilisatiefonds, welke diverse regeringen niet konden instellen in goede tijden, maar de regering Bouterse wel is gelukt, wordt dit jaar operationeel. Bij een structurele stijging van de inkomsten uit de mijnbouwsector zal dit fonds vanwege de wet gevoed worden en meegroeien. Dat is een wezenlijk verschil met voorheen. Het land zal dan een fonds hebben om uit te putten in tijden waarin de prijzen van goud en olie zullen dalen.

Zoals eerder aangeven zal het traject niet makkelijk zijn. De BTW, welke ook jaren terug zou moeten zijn gebeurd, zal ook dit jaar worden ingevoerd. Op zich zal dit een van de grootste fiscale hervormingen zijn in tientallen jaren. Tezamen met de verandering binnen het subsidiebeleid en onder andere overheidsinvestering zal dit voor verdere verbetering van de overheidsfinanciën zorgen. Bij de uitvoering van het wisselkoersbeleid is vooral belangrijk te weten dat er niet monetair gefinancierd wordt welke ook haar vruchten afwerpt.

Op dit moment is het van belang dat andere reeds aangekondigde maatregelen goed worden voorbereid en uitgevoerd. Zonder enig twijfel zal dit voor verdere verbetering en duurzame groei zorgen.

Raynel Enfield, student MBA

Sunday 20 January
Saturday 19 January
Friday 18 January