VHP-leiding krijgt groen licht voor wijziging regels
12 Mar, 03:57
foto
Het partijcongres van de VHP in stichting 'de Olifant' is druk bezocht.


Op het partijcongres van de VHP zondag in 'de Olifant' is met slechts 1 stem tegen, de aanvullende regels om transparantie en doorstroming binnen de partij te bevorderen, goedgekeurd. Voorzitter Chan Santokhi heeft de congresgangers bedankt voor de goedkeuring. Hij gaf hen mee dat de VHP met veréénde kracht gaat werken aan de verdere groei van de partij om in 2020 de regeerverantwoordelijkheid over te nemen om Suriname weer op het juiste spoor te brengen.

De aanvullende regels gaan over onder andere een versoepeling van de regelgeving rond het oprichten van kernen en de doorstroming van jongeren binnen politiek-bestuurlijke en partij-bestuurlijke organen. Een andere belangrijke wijziging is dat het congresbestuur niet meer benoemd, maar gekozen wordt op voordracht van het hoofd- en het congresbestuur.

Het laagdrempeliger maken van de mogelijkheid om kernen op te richten maakt het mogelijk dat leefgemeenschappen en groepen van mensen met een gemeenschappelijk doel, belang en/of binding, zich als kern bij de partij kunnen aansluiten. Daarbij is het aantal personen verlaagd van minimaal 50 tot minimaal 25, zodat ook kleine eenheden de mogelijkheid hebben om zich tot een kern te verheffen in groepsverband, zegt de VHP.

Voor wat de doorstroming betreft, is eenieder het er over eens dat dit bij regelgeving binnen de partij vastgelegd dient te worden, om zodoende op transparante wijze leden te kunnen positioneren en om tegelijkertijd te voorkomen dat mensen vastgeroest raken in posities waardoor verstopping optreedt.

Vooruit kijken
Bij de uitvoering van deze regels is er vooral vooruitgekeken. De partij heeft zich laten leiden door het algemene principe in de rechtswetenschap dat regels niet met terugwerkende kracht mogen worden vastgesteld en toegepast. Voor een kernvoorzitter bijvoorbeeld is zijn huidige termijn, de eerste, dus zou hij in principe nog één keer in hetzelfde orgaan in die functie mogen optreden. Daarna moet hij plaatsmaken tenzij het hoofdbestuur, na gemotiveerde voordracht van daartoe aangewezen indieners, zwaarwichtige redenen aanwezig acht om nog een 3e termijn eraan toe te voegen. Zo niet, moet hij zich klaarmaken om in een ander orgaan van de partij zijn diensten te bewijzen.

Zo geldt dit ook voor alle andere politiek- en partij-bestuurlijke functies in de partij, dus ook voor DNA-kandidaten en hoofdbestuursleden. Voor het huidige bestuur dat deze regelgeving heeft voorgesteld, geldt de zittingstermijn tot 2021 als de eerste termijn. Dus vanaf de instelling van deze regelgeving. Op het moment van ingang van de regelgeving wordt er niet gekeken naar personen, doch naar organen. Om het voorgaande te bewerkstelligen zijn er uitvoeringsbesluiten genomen die in een overgangsfase altijd voor wat deining zorgen.

De dynamische ontwikkelingen in de partij hebben volgens de VHP ertoe bijgedragen dat het hervormingsproces in een zodanige stroomversnelling is geraakt, dat het noodzakelijk bleek om partijregels reeds na anderhalf jaar wederom aan te passen. Het huidige bestuur voert het hervormingsproces uit als gevolg van een mandaat van het partijcongres gehouden in 2016.

Voorts is op het partijcongres ook het financieel verslag aangeboden en goedgekeurd. Het beleid voor de komende twee jaar is eveneens aan de orde gekomen waarbij onder meer een trainingstraject wordt uitgezet voor leden om het land te kunnen redden, gewapend met kennis.