Voormalige wnd. directeur Casas reageert op berichten
12 Mar, 00:00
foto
Brian de Souza, voormalige waarnemend directeur CASAS.


Recentelijk zijn er diverse berichten in de media verschenen omtrent de vliegveiligheid in Suriname. In deze berichtgeving is ook de Civil Aviation Safety Authority (CASAS) alsmede ondergetekende, Brian de Souza, toenmalig waarnemend directeur van CASAS, genoemd. Naar aanleiding daarvan, heeft hij gemeend om inhoudelijk doch op persoonlijke titel, op deze berichtgeving te reageren. De Souza geeft een nadere toelichting over zijn reis naar China, de beladingskwestie op Zanderij, zijn opvolging en pensionering.

"Er is in het parlement gespeculeerd omtrent de redenen voor mijn recente reis naar China. In verband hiermee, kan ik het navolgende toelichten.
De Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) is thans doende haar vloot dat wordt ingezet op de regionale routes te vernieuwen. In het kader daarvan is er een Boeing 737-700 (Next Generation) ingehuurd.

Nadat een vliegtuig in het Burgerluchtvaartuigenregister van Suriname is ingeschreven, is er een bewijs van luchtwaardigheid vereist als onderdeel van het proces voor het bijschrijven van dit vliegtuig op de Vergunning tot Vluchtuitvoering of beter bekend als de Air Operator Certificate (AOC). Pas nadat dit proces is afgerond kan dat toestel worden ingezet voor de vliegoperaties van de betrokken maatschappij.

In mijn functie als waarnemend directeur bij Casas, was ik ook als luchtwaardigheidsinspecteur belast met het toezicht op de luchtwaardigheid van de Boeing en Airbus type vliegtuigen in gebruik bij de SLM. Dit omdat ik de enige persoon binnen Casas was die de kennis, opleidingen en bevoegdheden heeft om dit soort type vliegtuigen te keuren op hun luchtwaardigheid volgens de geldende normen, criteria en procedures.

De SLM heeft aan mij in dat kader verzocht om het B737-700 toestel dat zij hebben ingehuurd, te onderwerpen aan een inspectie en te keuren op haar luchtwaardigheid. Dit zou dan om efficiency redenen gebeuren in dezelfde periode dat het toestel werd geïnspecteerd door de technische dienst van de SLM. Gelet op het belang van onze national carrier voor onze luchtvaart, heb ik daarmee ingestemd en ben ik op 16 februari jongstleden met een team van SLM naar China vertrokken om deze werkzaamheden uit te voeren. Inmiddels ben ik vrijdag jongstleden teruggekeerd.

Beladingskwestie Zanderij
Ingevolge de Wet Veiligheid en Beveiliging Burgerluchtvaart, is een ieder verplicht elk incident of elke gedraging welke van invloed kan zijn op de veiligheid van de burgerluchtvaart te melden aan de directeur van Casas. Indien deze melding niet wordt gedaan, levert dat een strafbaar feit op.

Gedurende de periode dat ik de leiding had bij Casas, hebben zowel de KLM als Caribbean Airlines noch mondeling, noch schriftelijk de veiligheid van hun vliegoperaties in twijfel getrokken vanwege een situatie die zich voordeed op de luchthaven te Zanderij.

Daarenboven geldt dat de luchtvaartmaatschappij verplicht is om te werken volgens de voor die maatschappij goedgekeurde procedures, en dat het personeel dat belast is met de uitvoering van die procedures ter zake door die maatschappij is opgeleid om dat op een juiste en veilige wijze te doen.

Kortheidshalve verwijs ik In verband met deze kwestie naar de verklaring van de Country Manager van de KLM, gisteren in een van de lokale dagbladen: “Als het niet veilig is dan vliegen wij niet”.

Opvolging Casas-directie
Ondergetekende heeft gemeend om op basis van prestaties, kennis en kunde, Anjulio Wolf voor te bereiden en uiteindelijk voor te dragen als directeur van Casas. Eerder had ik een andere kandidaat voor de post afgewezen, vanwege gebrek aan werkervaring.
Ter voorbereiding van de heer Wolf voor de directiefunctie, heb ik hem ruim een jaar geleden benoemd in de functie van Flight Safety Division Manager. Daarmee had hij de verantwoordelijkheid over de secties die feitelijk belast waren met de toezichthoudende activiteiten op de burgerluchtvaart. Nadat hij naar mijn mening op correcte manier invulling heeft gegeven aan deze functie, heb ik gemeend om de heer Wolf formeel voor te dragen bij de Minister, voor de functie van directeur van de Casas.

Minister Miranda - met wie ik altijd een zeer goede werkrelatie heb gehad - aanvaarde mijn voorstel en zette de benoemingsprocedure in. Wij hebben als streefdatum gesteld 1 februari 2018. Echter werd deze datum niet gehaald en werd de benoemingsresolutie getekend per 21 februari 2018 (terwijl ik in China was). In de resolutie werd als ingangsdatum de streefdatum van 1 februari 2018 gehanteerd.

Minister Miranda heeft in het parlement gesteld op vragen dat de directeur van Casas uitlandig was. Dit kan mijns inziens niet als een leugen worden beschouwd. Hij was op de hoogte van de voormelde werkzaamheden in China en was er tevens op de hoogte van dat de facto de leiding van deze organisatie nog niet door mij aan de heer Wolf was overgedragen. Er was dus simpelweg sprake van een transitieperiode.

Pensioen
Inmiddels ben ik ruim 40 jaren ten behoeve van de luchtvaart in Suriname werkzaam geweest. Mijn loopbaan is begonnen bij de toenmalige luchtvaartinspectie (de voorloper van de Casas); daarna als Flight Safety Division Manager bij de Casas en ten slotte was ik de laatste 6,5 jaren belast met de leiding van deze organisatie.

Na 40 jaren in de luchtvaart werkzaam te zijn geweest, is het nu tijd voor mijn pensioen. Ik voel mij echter verplicht aan mijn land om mijn krachten, kennis en ervaring beschikbaar te blijven stellen ten behoeve van de ontwikkeling van de Surinaamse luchtvaart.

Op verzoek van Minister Miranda zal ik het ministerie van OWT&C van advies dienen om ervoor te zorgen dat wij als natie blijven voldoen aan de hoogstaande internationale normen en verplichtingen in de luchtvaart. Ook aan de Casas zal ik de steun blijven geven om hun in staat te stellen de vliegveiligheid voor het reizende publiek te blijven garanderen, totdat zij in staat is dat zelf te doen met eigen personeel dat voldoet aan alle opleidings- en ervaringseisen.

Ik zal mij altijd betrokken en verantwoordelijk voelen bij de ontwikkeling van de luchtvaart in Suriname: het is en blijft mijn passie."

Brian de Souza
voormalig wnd. directeur Casas