Krishna Mathoera: Drugsinformatie naar volk noodzakelijk
11 Mar 2018, 06:30
foto
Assembleelid Krishna Mathoera, ex-Commissaris van Politie.


"Ik zal mij blijven inzetten om Suriname niet het predicaat van Narcostaat of drugs doorvoerland te doen krijgen. Een verantwoordelijkheid, die de regering-Bouterse al zeven jaren verzaakt en bagatelliseert. Het drugsprobleem van Suriname neemt steeds ernstige vormen aan. De regering geeft een duidelijk signaal aan de georganiseerde criminaliteit: drugsbestrijding wordt niet serieus ter hand genomen! Dit signaal geeft zij door steeds een stiefmoederlijke behandeling te geven aan bestaande structuren, de ontmanteling van de Narcotic Intelligence Unit en de Justitiële Inlichtingendienst, terwijl de Amerikaanse drugsbestrijdingsorganisatie, DEA uit Paramaribo is verdreven."

Zo reageert Assembleelid Krishna Mathoera (VHP) tegenover Starnieuws op het persbericht van het ministerie van Justitie en Politie. Het ministerie betreurt het "dat bepaalde personen om politieke dan wel andere redenen, vroegtijdig de informatie omtrent de ontdekking van het vaartuig in de publiciteit hebben gebracht, met het mogelijk gevolg dat het verder onderzoek in deze kwestie wordt bemoeilijkt. Bij voortijdige publiekelijke mededelingen kan de veiligheid van de bij het onderzoek betrokken functionarissen onnodig in gevaar worden gebracht".

"Als volksvertegenwoordiger is het mijn plicht om de problemen van land en volk aan te kaarten. Evenals vele andere problemen heb ik ook dit grote drugsprobleem in de publiciteit gebracht om via media aandacht de druk op de regering te vergroten om alsnog tot inkeer te komen en actie te ondernemen. Als voormalig commissaris van politie heb ik een afweging gemaakt tussen onderzoeksbelang, informatieplicht en veiligheid. Mijn informatie heb ik onderbouwd met bewijs en ik heb genoeg verantwoordelijkheidsbesef om het leven van collega’s niet op het spel te zetten."

Meer dan 15.000 kg cocaïne in beslag genomen
Mathoera zegt dat het internationaal bekend is dat er in de afgelopen periode iets meer dan 15.000 kg cocaïne in en buiten Suriname in beslag is genomen. En toch heeft de regering enkele structurele maatregel getroffen om de drugscriminaliteit aan te pakken. Dit geeft duidelijk aan dat de regering haar verantwoordelijkheid en plicht om Suriname en Surinamers te beschermen, grof verzaakt, meent het Assembleelid.

Het is volgens Mathoera mede dankzij de informatie die in de media komt dat buitenlandse inlichtingen alerter worden en Suriname van informatie voorzien met een duidelijk resultaat: inbeslagname van de duikboot (semi-submersible vessel).
"Als ik de informatie niet naar buiten had gebracht dan hadden de autoriteiten het waarschijnlijk verzwegen. De samenleving zou nooit kennis hebben gedragen van de inbeslagname, de ernst en omvang van het drugsprobleem. Het nieuws dat ik in de publiciteit bracht berustte op waarheid en bracht een brede verontwaardiging teweeg."

Energie beter gebruiken
"Ik ben dan ook verbaasd dat vanuit regeringskringen verontwaardigd en persoonlijk wordt gereageerd op mijn actie. De energie zou beter gestopt kunnen worden in concrete acties tegen de georganiseerde criminaliteit. Het is te betreuren dat toenmalige minister van Justitie en Politie, mevrouw Van Dijk-Silos nog in maart 2017 bekendmaakte, dat de DEA wederom permanent in Suriname gehuisvest zou zijn op het ministerie. Haar ontslag volgde kort erna. En bijkans een jaar later is deze belofte nog steeds niet ingelost," brengt Mathoera in herinnering.

Het ministerie moet het doen met een ad interim minister. En wanneer het hoogste gezag in het land per resolutie het vertrouwen opzegt in de Procureur-generaal, die het gezicht is van de opsporing en vervolging en deze resolutie intrekt onder druk van maatschappelijke groeperingen, dan zegt dit alles over de ondersteuning, die de justitiële autoriteiten kunnen verwachten en genieten van de president, stelt het Assembleelid.

"Ik kan nog meer argumenten aanhalen om aan te tonen hoe de regering haar plicht verzaakt. Neem nu de vacante functie van minister van Justitie en Politie. De president schijnt Oost-Indisch doof te zijn en dit zegt alles over de prioriteit die veiligheid en dus ook drugsbestrijding binnen het beleid van hem krijgt. Om maar niet te spreken over de begroting van het ministerie, die, in vergelijking met 2010 ettelijke miljoenen lager is, terwijl de koers van de US dollar gestegen is van SRD 2.80 naar SRD 7,4."

Regering moet actie ondernemen
De regering is al zeven jaren niet in staat een president van het Hof van Justitie te benoemen. De conclusie die menig Surinamer en de internationale wereld volgens Mathoera kan trekken, is dat deze regering niet serieus is over rechtsstaat en veiligheid. "Welke veiligheid en welk onderzoeksbelang zou in gevaar komen, wanneer in deze zeven jaren geen enkele drugsorganisatie is ontmanteld, terwijl duizenden kilo’s cocaïne zijn onderschept in en buiten Suriname. Alleen de kleine stromannen zijn gepakt. Wanneer regeerders hun plicht jegens land en volk schromelijk verzaken, en niet bereid zijn actie te ondernemen, dan rest er niks anders over dan informatie naar volk te brengen, teneinde hem bewust te maken van de risico's, die wij als gehele samenleving oplopen," benadrukt de volksvertegenwoordiger.

Mathoera hoopt dat de regering, hoewel het volgens haar er niet naar uitziet, alsnog haar verantwoordelijkheid oppakt en de volgende acties onderneemt, waarbij ze zeker kan rekenen op haar ondersteuning in landsbelang:

 Benoemen van de president van het Hof van Justitie
 Benoeming van de Korpschef
 Benoeming van een minister van Justitie en Politie (hierover is een motie aangenomen in De Nationale Assemblee, ingediend door de coalitie)
 Benoeming van een bevelhebber van het Nationaal Leger
 Terughalen van de DEA
 Weder instellen van de drugsinlichtingendienst onder de Procureur-generaal
 Instellen van een drugsbestrijdingsafdeling onder de PG
 Het toekennen van bijzondere opsporingsbevoegdheden aan de politie
 Het verruimen van het budget van Justitie en Politie
 Het beter belonen van politieambtenaren en voornamelijk zij die grote risico’s lopen bij de drugsbestrijding.

Friday 22 March
Thursday 21 March
Wednesday 20 March